Skolefritidsordningen (SFO)

Gå til skjema

Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. Alle som søker får plass.

Om søknaden

Søknadsfrist er 1. april hvert år for nye søkere. Påmelding skjer elektronisk. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Asker kommune løpe til barnet går ut av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig. 

Priser gjeldende fra og med 1. januar 2014

Det er i Asker lik betalingssats for alle barn i SFO fra første til fjerde trinn ut fra antall dager i uken SFO brukes. Det betales for SFO-plass i 10 måneder. 

OBS! Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO. 

Brukerbetaling per måned:

5 dager per uke kr 2 318,00
4 dager per uke kr 1 858,00
3 dager per uke kr 1 392,00
Feriedager, per dag kr 230,00
Dagbarn, per dag kr 150,00

Åpningstider

Åpningstid i SFO er 7.30 – 17.00. SFO kan benyttes 3, 4 eller 5 dager per uke.

SFO i ferier

Ved enkelte skoler har  SFO et ferietilbud. Dette gjelder i disse feriene:

- 1. august til skolen starter
- i høstferien
- i vinterferien
- etter skoleslutt i juni og til 1.juli

Til ferieåpningsdagene er det nødvendig å melde seg på via egen påmelding
 
For de av SFO-ene som tilbyr ferieåpning vil det i god tid før påmeldingsfristen går ut bli lagt ut et eget søknadsskjema som må benyttes. Ta gjerne kontakt med SFO ved egen skole for mer informasjon.

Tilbudet i skolens ferier gis enten ved bostedsskolen, naboskoler eller i fellesopplegg i kommunen. Dette avhenger av påmeldingen ved den enkelte skole.

I skolens jule- og påskeferie, samt juli måned, er SFO stengt.

 

SFO stengt i forbindelse med planleggingsdager

Det er dessverre ikke mulig å benytte SFO ved en annen skole dersom din skoles SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august - slik det er ellers i året ved inneklemte dager.

Arnestad: Stengt 15. august
Billingstad: Stengt 15. og 16. august
Blakstad: Stengt 16. august
Bondi: Stengt 12. august
Drengsrud: Stengt 14. og 15 august
Hagaløkka: Stengt 12. og 13. august
Heggedal: Stengt 16. august
Hofstad: Stengt 15. og 16. august
Hvalstad: Stengt 15. og 16. august
Jansløkka: Stengt 15. og 16. august
Nesøya: Stengt 16. august
Rønningen: Stengt 12. og 13. august
Solberg: Stengt 16. august
Vardåsen: Stengt 15 og 16 august
Vettre: Stengt 15. og 16. august
 

Kvalitetsplan for SFO i Asker

Kommunestyret i Asker vedtok i januar 2013 en plan for kvalitet i SFO.

Forskrift om kommunal skolefritidsordning – Asker kommune

Fastsatt av Asker kommunestyre 5. mars 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for den kommunale skolefritidsordningen i Asker kommune (heretter kalt SFO), herunder SFO for elever med særskilte behov.

§ 2 Formål
SFO skal i nært samarbeid med foresatte og skolens brukerråd legge til rette for å gi elever som omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid.
Innhold og organisering av tilbudet skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende kvalitetsplaner for SFO i Asker kommune. 


§ 3 Hvem ordningen omfatter
Ordningen omfatter alle elever på 1. – 4. trinn, og for barn med særskilte behov også for 5. – 7. trinn.

§ 4 Eierforhold
Asker kommune er eier av de kommunale skolefritidsordningene (SFO)

§ 5 Leke- og oppholdsareal
De kommunale SFO disponerer ute- og innearealer ved den enkelte grunnskole, egnet til formålet. Disse skal være godkjent av helsemyndighetene.

§ 6 Bemanning og ledelse
Rektor ved skolen er administrativ og faglig leder for SFO. Ved hver skole skal det i tillegg ansettes SFO-leder. Bemanningen i SFO består av SFO-leder og assistenter, og reguleres etter antall barn, barnets alder og oppholdstid. 

§ 7 Opptaksmyndighet
Rådmannen er opptaksmyndighet for den kommunale SFO-ordningen. Myndigheten kan delegeres videre til rektor ved den enkelte skole.

§ 8 Opptakskriterium
Tilbud om SFO skal som hovedregel innvilges etter søknad ved den skolen eleven er innskrevet.
For elever med særskilte behov 5. – 7 trinn, kreves det begrunnet søknad med anbefaling fra sakkyndig instans.

§ 9 Åpningstid
SFO skal være åpen før og etter skoletid alle virkedager fra 07.30 – 17.00. 
SFO er stengt i juli måned, i skolens påske- og juleferie, lørdager og søndager, helligdager, offentlige fridager samt på 2 av skolens planleggingsdager. 
Det gjelder andre åpningstider i skolens jule- og påskeferie for elever med SFO-plass på spesialavdeling.

§ 10 Opptaksperiode og oppsigelse av tildelt SFO-plass
Hovedopptaket for SFO skjer om våren, med søknadsfrist som fastsettes av kommunen. Det kan søkes om SFO-plass for 3,4 eller 5 dager per uke. Barn med fast plass 3 eller 4 dager per uke kan ved behov søke om opphold for enkeltdager i tillegg (dagplass). I særskilte tilfelle kan barn uten fast SFO plass søke om dagplass.
Elever som har fått vedtak om plass i SFO, beholder plassen ut 4.trinnet eller til avtalen sies opp skriftlig av elevens foresatte. Oppsigelsesfristen er 3 måneder, regnet fra 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. 
Elever med særskilte behov på 5.-7. trinn må søke hvert år innen den ordinære søknadsfristen.
Dersom eleven flytter over til en annen kommunal skole, skal eleven normalt søke om SFO ved denne skolen. Den skolen eleven flytter fra skal ha skriftlig varsel om flyttingen minimum 1 måned før eleven tas ut av SFO. Det skal likevel ikke betales for to SFO-plasser samtidig for samme barn. Betaling for SFO-plassen der hvor barnet slutter, må være oppgjort før ny SFO-plass tas i bruk.

§ 11 Foreldrebetaling (brukerbetaling)
Vedtatt brukerbetaling gjelder for 190 dager i året, i samsvar med vedtatt skolerute gjeldende for Asker kommune. For barn med særskilte behov som får SFO tilbud på 5. – 7. trinnet, innvilges det betalingsfritak.
Satsene for brukerbetaling for SFO fastsettes hvert år av kommunestyret. Brukerbetalingen er gradert i forhold til om SFO-tilbudet gjelder 3,4 eller 5 dager per uke. Det fastsettes egne satser for dagplass.
Brukerbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet. Betaling skjer hver måned. Brukerbetalingen forfaller til betaling i månedlige rater. Det betales i oppsigelsestiden.
Brukerbetalingen inkluderer ett enkelt måltid samt frukt/grønnsaker hver dag. 
Det kan etter søknad gis forholdsmessig fradrag i brukerbetalingen:
Ved barns sykefravær fire sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må dokumenteres ved legeattest.
Ved barns fravær fire sammenhengende uker eller mer som skyldes særlige forhold som det er varslet om på forhånd
Ved streik som varer mer enn fire virkedager
Kommunen kan også ellers i særskilte tilfelle vedta å frafalle helt eller delvis krav om foreldrebetaling etter søknad.  Fravær som skyldes ferieavvikling anses ikke å være særskilt tilfelle.

§ 12 Ferieåpning/betaling.
Kommunestyret fastsetter hvert år egne feriesatser. Dette gjelder SFO-tilbud i tiden utenom vedtatt skolerute, såkalte feriedager. Feriesatsen gjelder for alle med SFO-plass.
Påmelding til feriedager er frivillig, men bindende. Betaling oppkreves uavhengig av om SFO-tilbudet i feriedagene faktisk blir benyttet eller ikke.

§ 13 Forsinket og manglende betaling
Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.  For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.
Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage blir ikke tildelt SFO plass før tidligere utestående oppholdsbetaling for dette barnet er oppgjort.

§ 14 Klage
Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for den som har truffet vedtaket. Endelig klageinstans er Asker kommunes klagenemnd.

§ 15 Kommunale retningslinjer for SFO
Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide egne retningslinjer for oppsigelse, betaling, forsinket foreldrebetaling og åpningstid ved den enkelte skolefritidsordning.

§ 16 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. august 2013. Fra samme tid oppheves forskrift 1. mai 2007 vedtatt av kommunestyret 24. april 2007.

 


Sist oppdatert: 18.02.2014