Skoleskyss

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever (også ved private grunnskoler) bosatt i Asker som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • er elev på 1. årstrinn med mer enn 2 kilometer til skolen
  • er elev på 2.-10. årstrinn med mer enn 4 kilometer til skolen
  • for elever med særlig farlig skolevei (se eget avsnitt nedenfor)
  • for elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skoleskyss, har rett til det uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted, (legeerklæring/ legeattest må fremlegges). Her gjelder også til eller fra Skolefritidsordning. Dette gjelder funksjonshemmede elever som går på sin nærskole eller som går på spesialskole/ -avdeling i eller utenfor Asker kommune. Transporten foregår samordnet, slik at elevene i størst mulig grad transporteres på samme tidspunkt til/fra skolefritidsordningen.

Tjenesten gjelder i noen tilfeller ved delt bosted (se eget avsnitt nedenfor)

Retten til fri skoleskyss gjelder ikke skolefritidsordning eller når det er foreldrene selv som har utløst behovet ved å søke eleven til en skole utenfor kretsen hvor de er bosatt. 

De foresattes skolevalg skal ikke påføre kommunen utgifter. Der skolevalget utløser økt behov for skoleskyss, dekkes utgiftsøkningen til vanlig av elevens foresatte, jfr. Asker kommunes forskrift om rett til skoleskyss § 3-4.

Fylkeskommunen har ansvar for å organisere og finansiere elevenes skoleskyss i grunnskolen.

Utdeling av kortet

Tildeling av gratis skoleskyss skjer automatisk hvis du oppfyller kravene under de to første kulepunktene. Kortet deles ut på skolen første skoleuke. Skolen er behjelpelig med ytterligere informasjon om denne skoleskyssen.

I Asker får elever med rett til skoleskyss gratis skyss begge veier (til og fra skole). Hvis elevene går på SFO har de gratis skyss bare én vei.

Dersom du er usikker og lurer på noe rundt skoleskyssordningen, ta kontakt med Servicetorget på telefon 66 90 90 90/ 66 90 90 41.

Delt bosted

Elever med foreldre med delt bosted (delt omsorg) kan søke om skoleskyss hvis én av foreldrene oppfyller avstandskravet i kriteriene. Eleven vil da kunne benytte dette i perioden hvor han/hun bor hos den av foreldrene som oppfyller kriteriet om avstand. 

Skriftlig søknad som inneholder skolens og barnets navn, og at den gjelder for delt bosted (i utgangspunktet skal det være avtalt en 50/ 50 fordeling mellom bostedene for å få innvilget gratis skoleskyss, og det må fremgå i søknaden hvor mye eleven bor hos hver av sine foreldre). Søknaden skal undertegnes av begge foreldrene og sendes til: 

Asker kommune
Servicetorget 
v/ Merete Helgerud
Postboks 353
1372 Asker 

Svar på søknad/vedtak om innvilgning av kort ved delt omsorg vil dere få fra Fylkeskommunens busstransportør (Ruter AS).

Særlig farlig skolevei

Opplæringsloven § 7-1 gir elever med særlig farlig skolevei mulighet for gratis skyss til skole uavhengig av lengde på skolevei.

Vurdering av om en vei er særlig farlig skjer gjennom et tverrfaglige samarbeid i kommunen og i samarbeid med den aktuelle skolen. Trafikktetthet, fartsnivå, veimerking, fartsdumper, belysning, barnets alder og modenhet og alternative veier tas med i vurderingen av om en vei er særlig farlig. 

Måling av avstand

Det er flere kilder til oppmåling av avstander. Asker kommune, i likhet med svært mange andre kommuner, benytter følgende kilde i forbindelse med oppmåling; www.ruter.no

For å søke på avstander på Ruter.no.

- Klikk på Søk i kart
- Klikk på Finn avstand og Gangtrase mellom to steder
- Fra? (hjemadresse)
- Til? (adresse til skolen)

I enkelte tilfeller er det oppdaget at denne kartløsningen ikke velger korteste gangtrasé. I disse tilfellene kontaktes Plan- og bygningsavdelingen for en avklaring.

Private grunnskoler

De private skolene sender informasjon til Ruter om hvilke elever som har rett på gratis skyss for hele eller deler av skolereisen. Foreldre med barn på private skoler skal derfor søke Ruter om skoleskyss. Elevene har bare rett til gratis skyss innen den kommunen de er bosatt. Det vil fremgå av Ruters vedtak om eleven får utstedt skolekort, eller innvilges skyssgodtgjørelse.

Adressen til Ruter AS:
Postboks 1030 Sentrum
0104 Oslo

Ungdomskort som alternativ?

Ungdomsbillett/-kort kan være et godt alternativ for elever som ikke får innvilget skoleskyss. Dette gjelder til man er fylt 20 år. Sjekk priser og kriterier på www.ruter.no. 


Sist oppdatert: 28.01.2015