Hjemmetjenester

Gå til skjema

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan innvilges til personer med fallfare grunnet sykdom eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker. Trygghetsalarmen kobles til telefonnettet og går direkte til alarmsentralen. Bruker får en alarmknapp de kan trykke på for å oppnå kontakt. Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp (praktisk bistand) er en fellesbetegnelse for hjemmehjelp og annen hjelpevirksomhet til personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Formålet er først og fremst å yte hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet. Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med lege. Hjemmesykepleie kan gis til personer som selv ikke er i stand til å utføre sårstell, medisinering og medisinsk behandling som er foreskrevet av behandlende lege. Hjemmesykepleie innvilges etter en individuell vurdering.

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i din sone.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Dette er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på beregnet på personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren (brukeren) selv organiserer arbeidet til dem som yter bistand (assistenten). Det må søkes om tjenesten.


Sist oppdatert: 18.02.2015