Hva er Borgenprosjektet?

Borgenprosjektet var prosessen med å jobbe frem en temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen i samarbeid mellom Asker kommune, innbyggere, lag og foreninger og lokal servicenæring.

Kommunestyret vedtok Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen  8. november 2016.

Områdeutvikling skjer gjennom mange ulike prosesser og tiltak. Noen har umiddelbar effekt, andre har effekt på lengre sikt. Temaplanen er et virkemiddel som, sammen med resultater fra andre prosesser, skal skape utvikling på Borgen.

Fremtidens lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid mellom kommune, innbyggere, lokal frivillighet og lokalt næringsliv. 

Temaplanen

Temaplanen definerer innsatsområdene for lokalsamfunnsutvikling på Borgen. Den viser mål og tiltak som er spesifikke for Borgenområdet. Temaplanen gjelder fra 2017-2020. Den må sees i sammenheng med generelle tiltak som fremmer gode oppvekstmiljø, levekår og bærekraftig stedsutvikling i hele Asker kommune.

Planen peker på konkrete tiltak som skal gjennomføres av aktører i lokalsamfunnet, inklusive Asker kommune.  En målrettet innsats vil kreve fortsatt utvikling av samspill og samarbeid mellom aktører i lokalsamfunnet, Asker kommune og andre aktører i sivilsamfunnet.

Fra 2014-2016 ble det:

Vil du lese mer om arbeidet kan du lese Sluttrapport for Borgenprosjektet, 2016 (PDF)

Hva skjer med utvikling av Borgen videre?

Politiske saker

I 2017 kommer to politiske saker som vil ha betydning for det videre arbeidet:

  • Sak om lokalsamfunnsutvalg; konsept, mandat og sammensetning for etablering av et lokalsamfunnsutvalg.
  • Sak om utvikling av fysiske og sosiale møteplasser for innbyggere i alle aldere. I saken vil rådmannen vurdere hvilke mindre fysiske nærmiljøtiltak og midlertidige tiltak som kan være aktuelle for å sikre områdeløftet.

Innbyggertorg

Det kommer innbyggertorg på Borgen. Det vil åpne høsten 2017.

Forskning på bolig og befolkningssammensetning

By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR) er engasjert for å utarbeide en rapport om sammenheng mellom boligtyper og befolkningssammensetning. Rapporten skal gi kommunen et verktøy for vurdering av sammensetningen av boligtyper i utbyggingsprosjekter.

Kommunedelplan for Asker sentrum

Arbeidet med kommunedelplan for sentrale Asker starter i 2017. Den vil omfatte Borgenområdet. Temaplanens beskrivelse av mål for stedsutvikling, og ønsket resultat av stedsutvikling, blir et innspill til kommunedelplanen.

Tjenesteområdene følger opp tiltak

Asker kommune har gjennomgått og fordelt ansvar for tiltak og oppfølgingsarbeid som skal skje innen de ulike tjenesteområdene.

Er Borgenprosjektet avsluttet?

Arbeidet med utredning og anbefalinger for videre innsats er avsluttet med Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen.

Kommunens innsats følges nå opp av de enkelte virksomhetene som har ansvar for aktiviteter og tiltak.

Utvikling av Borgen vil skje gjennom innsats i sivilsamfunnet og i Asker kommune, og i fortsatt samspill og samarbeid mellom ulike aktører. Det arbeides nå med rammer og strukturer for et slikt samarbeid.