Asker kommune har skolefritidsordning (SFO) for barn  på 1.- 4. årstrinn på elevens skole og for elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. SFO følger skoleåret. SFO kan benyttes 3, 4 eller 5 dager per uke.

Åpningstid i SFO er 7.30 – 17.00.

Søknadsfrist er 1. april hvert år for nye søkere. Påmelding skjer elektronisk. Alle som søker får plass. For de som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Asker kommune løpe til barnet går ut av 4. årstrinn eller til plassen sies opp skriftlig.

Det er i Asker lik betalingssats for alle barn i SFO fra første til fjerde trinn ut fra antall dager i uken SFO brukes. Det betales for SFO-plass i 10 måneder. Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO. Foreldrebetaling løper fra startdato i tilbudsbrevet, og at betaling forfaller i månedlige rater.

Priser gjeldende fra og med 1. januar 2016

  • 5 dager per uke kr 2 630
  • 4 dager per uke kr 2 104
  • 3 dager per uke kr 1 580
  • Feriedager, per dag kr 260
  • Dagbarn, per dag kr 170

Endre antall dager

Hvis du ønsker å øke antall dager i SFO, gjør du dette skriftlig til din SFO-leder og utvidelsen gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Hvis du ønsker å redusere antall dager, melder du fra om dette skriftlig til din SFO-leder og med tre måneders varsel fra den 1. i påfølgende måned.

Fra skoleårets start, fra 1. august og fram til 31. august, kan oppholdstid i SFO økes eller reduseres uten oppsigelsestid. Søknad om endret oppholdstid må fremsettes skriftlig til SFO leder.

Oppsigelse fra foresatte

Skal du si opp plassen i SFO, må det gjøres skriftlig til din SFO-leder. Oppsigelsesfristen er 3 måneder, regnet fra 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Det skal betales for plassen i oppsigelsestiden.

Unntatt fra hovedregelen er flytting innen Asker kommune der barnet fortsetter i en annen kommunal SFO, da er oppsigelsesfristen 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelse fra Asker kommune 

Dersom betaling for opphold ikke skjer, til tross for purring i henhold til Asker kommunes betalingsrutiner, kan kommunen si opp tildelt SFO plass med 2 måneders oppsigelsesfrist.  
Oppsigelsesfrist regnes fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.

Flere av skolene tilbyr ferie-SFO i følgende perioder:

  • 1. august til skolen starter
  • Høstferien
  • Vinterferien
  • Etter skoleslutt i juni og til 1.juli

SFO er stengt i skolens jule- og påskeferie, samt i hele juli.

Tilbudet i skolens ferier gis enten ved bostedsskolen, naboskoler eller i fellesopplegg i kommunen.

Påmelding

Til ferieåpningsdagene er det nødvendig å melde seg på via egen påmelding. Påmeldingen skjer via itslearning. Ta gjerne kontakt med SFO ved egen skole for mer informasjon.
Nye 1. klassinger får egen info om feriepåmelding fra sin respektive skole. 

Oversikt over skoler der SFO har et ferietilbud:

Det er dessverre ikke mulig å benytte SFO ved en annen skole dersom din skoles SFO er stengt på grunn av planleggingsdag i august - slik det er ellers i året ved inneklemte dager.

SFO har 2 planleggingsdager i året og de legges oftest når det er ferie-SFO. Hvilke dager det er bestemmes ved de lokale skolene.