14 veier i Asker skal få nye navn til kommunesammenslåingen med Røyken og Hurum 1. januar 2020. 12. februar vedtok formannskapet de nye veinavnene for Asker.

Fra juni til 15. september har det vært mulig å foreslå nye navn på veiene i de tre nye kommunene. Kommunen har mottatt 350 navneforslag. Med hjelp av navneråd, historielag og Språkrådet er det beste navnene valgt ut.

- Det er gledelig at det har vært en god og involverende prosess hvor man har lyttet til innspill fra beboerne. Det er tydelig at det er mange følelser knyttet til en slik sak, sier Askers ordfører Lene Conradi, som er leder i fellesnemnda.

Begrunnelsen for navnevalgene er tatt med bakgrunn i høringsuttalelsene, navneråd, historielag. Nå vil den endelige skrivemåten av veinavnene fastsettes når sakene er ferdig behandlet hos Stedsnavntjenesten og Språkrådet.

- Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på å velge veinavn blant de mottatte forslagene og har kun fremmet eget forslag der det har vært nødvendig av ulike grunner, sier ordføreren.

Tretten veier skal få nytt navn, mens to veier innlemmes i tilstøtende veier, Bergveien og vestre del av Skogveien.

Avgjørende faktorer

Enkelte forslag kunne ikke benyttes fordi navnet allerede eksisterte i en av de tre kommunene, eller navnet manglet tilknytning til stedet.

- Navnerådet og historielagene var til god hjelp med lokal- og historisk kunnskap. De bidro med forslag til veinavn, eller veiledet arbeidsgruppen i valg av de innsendte forslagene fra innbyggerne, forteller hun.

Enkelte veier egner seg godt til å bli erstattet og omadressert til eksisterende veinavn, fordi veien ligger i en naturlig forlengelse av, eller kun er en kort avstikker fra, en annen vei. Dette gjelder Bergveien og vestre del av Skogveien her i kommunen.

Dette skal veiene hete

14 veier i Asker skal få nye navn til kommunesammenslåingen med Røyken og Hurum 1. januar 2020.
Innen én kommune må alle veinavn være unike.

 • Bergveien blir Bergvangveien
 • Bråtenveien blir Bråtenlia
 • Damveien blir Granerudveien
 • Fjellveien blir Fjellfaret
 • Gartnerveien blir Holmquistveien
 • Nilsemarka blir Vollenmarka
 • Poverudveien blir Påverud gårdsvei
 • Skansen bli Skansesvingen
 • Skogfaret blir Kalkovnfaret
 • Skogveien blir Koiabakken
 • Tords vei blir Henriettes vei
 • Østernveien blir Østeren gårdsvei
 • Åsakerveien blir Åsaker gårdsvei
 • Åsveien blir Soltoppen

Klager

Valg av veinavn er et politisk vedtak som ikke er gjenstand for formell klage. Klage over skrivemåten av navn reguleres av stadnamnlova § 10, hvor det blant annet fremgård hvem som har klagerett. Klage som gjelder selve adressetildelingen, til hvilken vei og husnummer, rettes til kommunen.