I 2017 hadde Asker kommune et av sine beste økonomiske resultater noen gang. Netto driftsresultat ble 421 millioner kroner, eller 8,5 prosent. Årsakene til det gode resultatet var blant annet høye skatteinntekter, reduserte pensjonsutgifter og god avkastning på finansforvaltningen.

Tjenesteområdene brukte 51 millioner kroner mindre enn det som var budsjettert, og hadde dermed et mindreforbruk på rundt 1,5 prosent. For første gang på flere år var lånegjelden lavere enn veksten i frie inntekter. Egenfinansieringen i investeringer var 54,7 prosent. Avkastningen fra energifond ble på hele 143 millioner kroner, og dermed vesentlig mer enn de 66 millionene kommunen hadde budsjettert med.

Høydepunkter fra 2017

Folkevalgte og ansatte i Asker kommune jobber hver dag for å levere gode velferdstjenester og legge til rette for en best mulig samfunnsutvikling. Endring, nytenkning og fremtidig bærekraft har vært fellesnevnere for mye av kommunens arbeid gjennom året.

2017 hadde mange høydepunkter, og her er noen av dem.

Arbeidet med å bygge ny kommune skjøt fart

Årene frem til 2020 vil forme Askers fremtid. I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum å slå sammen de tre kommunene til én ny kommune. Stortinget vedtok sammenslåingen i juni 2017. 1. januar 2020 skal den nye kommunen stå klar, med nærmere 93 000 innbyggere og rundt 6000 ansatte.

Å bygge en ny kommune krever politisk og administrativt lederskap, god planlegging, solid innsats og samarbeid fra alle parter – både ansatte, tillitsvalgte, folkevalgte og innbyggere. Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene ligger til grunn for hele sammenslåingsprosessen. I løpet av 2017 skjøt arbeidet fart, og en rekke politiske og administrative prosjekter ble satt i gang.

Til sammen har nesten 80 folkevalgte fra de tre kommunene vært engasjerte i en rekke prosjekter og arbeidsgrupper. Arbeidet med å bygge ny kommune medførte over 70 ekstra møter for de folkevalgte i 2017. Noen ansatte har vært mer direkte involvert i arbeidet med den nye kommunen enn andre, men det er svært mange som har bidratt. Når noen ansatte får nye og omfattende oppgaver knyttet til kommunesammenslåingen, er det andre som må overta deres tidligere roller. Arbeidet med å bygge ny kommune har preget alle deler av organisasjonen.

11. desember 2017 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Røyken kommune og Hurum kommune til Asker kommune. Fra da av er fellesnemnda, som består av tre folkevalgte fra hver kommune, den nye kommunens øverste organ. Dette gjelder frem til nytt kommunestyre blir konstituert etter valget i 2019.

Asker kommunes mål er å gå inn i den nye kommunen i 2020 som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon, med godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud.

Innovasjonsarbeidet fikk nasjonal og internasjonal anerkjennelse

Asker kommune har jobbet skritt for skritt med å sette innovasjonsstrategien fra 2015 ut i livet, og bygge en kultur for å finne nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger. Innovasjon har vært et viktig element i ledertrening, i nyansattopplæring og i hverdagen i virksomhetene.

Sommeren 2017 vant vi Kommunal- og moderniseringsdepartementets Innovasjonsprisen 2017. Vi var nominert til Innovasjonsprisen 2017 med tre prosjekter: Holmen Svømmehall, Asker velferdslab og Løsningsjakten på Borgen.

- Asker kommune har i flere år jobbet helhetlig med å bygge en kultur for innovasjon. Jeg tror andre kommuner kan lære mye av hvordan Asker involverer egne innbyggere i å utvikle tjenestene, sa statssekretær Paul Chaffey da han overrakte prisen.

Høsten 2017 deltok Asker velferdslab i to internasjonale innovasjonskonkurranser for offentlig sektor. Under en internasjonal konferanse i Maastricht fikk Asker velferdslab utdelt et Best Practice Certificate.

Sommeren 2017 søkte kommunen på den internasjonale innovasjonskonkurransen Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) i regi av OECDs Directorate for Public Governance. OPSI er en samling av innovasjonserfaringer fra hele verden. Av 276 søknader fra 58 land var velferdslaben et av prosjektene som ble presentert i semifinalen i Paris i november 2017. Asker velferdslab var ett av syv prosjekter som gikk videre derfra, for å bli presentert på Edge of government-arrangementet under World Government Summit i Dubai i februar 2018.

Alle elever og lærere på 4.- til 10.-trinn tok i bruk Chromebook

Prosjektet Digital læring i askerskolen nådde flere viktige milepæler i 2017. I januar startet alle ungdomskolene i Asker opp med bruk av Chromebook i undervisningen, og i august fulgte 4.- til 7.-trinn i barneskolene og alle skolene i Hurum etter.

I løpet av 2017 gjennomførte alle skolene opplæring av til sammen 850 lærere og 9000 elever i grunnleggende digitale ferdigheter og temaet digital dømmekraft. Ny undervisningsmetodikk, endret klasseledelse og nye samarbeidsformer har vært viktige elementer i endringsprosessen. For dette arbeidet ble det opprettet en ressursgruppe på hver skole bestående av 5-10 lærere, totalt 170 ressurspersoner, som driver prosjektet fremover og lærer opp de andre lærerne.

Digitaliseringen i Asker-skolen er et stort samarbeidsprosjekt der blant annet pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), kunnskapssenteret, rådgivere innen oppvekst, IKT-enheten og andre satsingsområder og prosjekter har bistått skolene i å gi elever digital kompetanse og økt læringsutbytte. Totalt 6800 Chromebooks og nye samarbeidsverktøy skal driftes og administreres.

Vi har også samarbeidet tett med Utdanningsdirektoratet, og NIFU har følgeforskning på prosjektet. NIFU gir innspill til prosjektet mens det pågår, og skal komme med en underveis-rapport høsten 2018.

Statistikken for 2017 viser at alle elever og lærere har tatt i bruk den nye teknologien. I løpet av en syvdagersperiode var alle våre 6500 Chromebooks i bruk. Hver dag produserte elever og lærere 7500 filer. Daglig delte lærerne ut 6000 Google Classroom-aktiviteter til elevene. I 2017 lastet elever og lærere opp rundt én million filer i Google Drive, rundt 700 000 av filene ble delt, og det ble gjennomført rundt 30 000 Hangouts-samtaler (chat og videomøter).