Årsrapporten 2018 viser gode resultater for Asker kommune. Kommunestyret berømmer innsatsen som gjøres hver eneste dag – av folkevalgte og ansatte – for å levere gode velferdstjenester og legge til rette for god samfunnsutvikling.

– Endring, nytenkning og fremtidig bærekraft har vært fellesnevnere for mye av kommunens arbeid dette året, sier ordfører Lene Conradi, som understreker at arbeidet med etablering av ny kommune preget 2018.

Positivt økonomisk resultat

Asker kommune kan vise til et positivt økonomisk resultat i 2018, med et netto driftsresultat på 192 millioner kroner eller 3,8 prosent. Dette til tross for et krevende år for finansmarkedene og en negativ avkastning på kommunens forvaltning på 47 millioner kroner.

Det gode resultatet kan i all hovedsak tilskrives merinntekt på skatt og rammetilskudd, et mindreforbruk på tjenesteområdene og et ekstraordinært utbytte fra avvikling av Asker eiendomsforvaltning AS.

Arbeidet med å bygge ny kommune

Stortinget vedtok kommunesammenslåingen mellom Hurum, Røyken og Asker i juni 2017. 1. januar 2020 skal den nye kommunen stå klar, med nærmere 93 000 innbyggere og rundt 6000 ansatte.

I løpet av 2017 ble en rekke politiske og administrative prosjekter satt i gang, og 2018 har vært preget av et omfattende arbeid med ulike prosjekter knyttet til byggingen av ny kommune. Arbeidet med å bygge ny kommune har preget alle deler av organisasjonen, hvor både ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har vært involvert.

– Asker kommunes mål er å gå inn i den nye kommunen i 2020 som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon, med godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud, sier Conradi.

Arbeidet med ny kommuneplan

Arbeidet med ny kommuneplan er i gang. Folkevalgte fra både Hurum, Røyken og Asker har vært involvert i forarbeidene, og planprogrammet, som definerer kommuneplanens satsningsområder, planprosess og medvirkning, er vedtatt av dagens tre kommunestyrer.

– Vi legger FNs bærekraftmål til grunn i arbeidet med kommuneplanen. Den videre kommuneplanprosessen vil skje i to faser, samfunnsdelen og arealdelen. Disse plandokumentene vil bli behandlet av de politiske organer i nye Asker, forteller ordføreren.

Årets pårørendekommune

Asker ble kåret til årets pårørendekommune i 2018, blant annet for prosjektet «Styrket pårørendestøtte».

– Prosjektet skal bidra til å skape et helhetlig og godt tilbud til pårørende. Vi skal styrke samarbeidet med frivillig sektor, samle og gi oversiktlig fremstilling av tilbudene, og utvikle en modell for fleksible avlastningstilbud uavhengig av alder, diagnose og funksjonsnivå, sier Conradi.

Innovasjonsarbeidet i velferd

Sommeren 2017 vant Asker kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementets Innovasjonspris. Ett av våre tre nominerte prosjekter var Asker velferdslab. Høsten 2017 deltok Asker velferdslab i to internasjonale innovasjonskonkurranser for offentlig sektor. I februar 2018 deltok Asker velferdslab i finalen i Observatory of Public Sector Innovation på konferansen World Government Summit i Dubai. Arbeidet med Asker velferdslab videreføres. I 2018 har det vært arbeidet med utvikling av gevinstberegningsmodell som skal beregne kostnader, og estimere gevinster av kommunens arbeid på tvers av tjenesteområder.

Digital læring i skole og barnehage

Alle elevene i Askerskolen har hver sin Chromebook. I løpet av 2017 startet alle ungdomskolene og 4. til 7.trinn i barneskolene opp med bruk av Chromebook i undervisningen. I dette arbeidet samarbeider vi med Utdanningsdirektoratet, og NIFU har følgeforskning på prosjektet.

– En midtveisrapportering fra NIFU viser at innføringen av Chromebook har vært vellykket og at vi har lært underveis, sier hun.

I 2018 har 12 private og kommunale barnehager fra Røyken, Hurum og Asker startet en pilot med digital læring i barnehagen. Målet er å skape nysgjerrighet, engasjement og interesse for læring gjennom digitale verktøy.

Aktiv i Asker

Appen «Aktiv i Asker» ble lansert i 2018. Appen gir barn og unge en enkel oversikt over aktiviteter og arrangementer i kommunen, samt rabatter på utvalgte steder.

Innbyggertorg på Borgen

I mai 2018 åpnet vi et nytt innbyggertorg på Borgen.

– Innbyggertorget legger til rette for samarbeid og samskapning med det lokale næringslivet, blant annet gjennom kafe «KIME», som driver kafe kombinert med arbeidstrening for minoritetskvinner i nabolaget, sier Conradi.

Hun forteller at gjennom tiltaket FamilieSøndag får lokale ungdommer jobb som aktivitetsledere og ansvarlige for å arrangere aktiviteter for familier i nabolaget på søndager. Innbyggertorget har aktiviteter 7 dager i uken og ca. 1000 besøkende hver uke.