Da Holmen svømmehall ble kåret til Årets bygg 2017 fikk vi ros for at klima- og miljøkvaliteter har vært en rød tråd gjennom hele prosjektet. Energiforbruk og materialvalg, god tilpasning til og hensyn til omgivelsene, var noen av grunnene til at vi vant prisen. Kommunestyret besluttet å fremskynde målet om at alle nye kommunale bygg i Asker skal være nullutslippsbygg, fra 2030 til 2025.

Visste du at Holmen svømmehall er ett av landets mest energieffektive svømmeanlegg? I 2017 ferdigstilte vi to bærekraftige bygg, som har oppnådd sine miljø- og klimamål. Nå har vi to nye bygg i støpeskjeen.

26. februar fikk formannskapet en gjennomgang av status på kommunale FutureBuilt-prosjekter.

– Vi har fått ny kompetanse og erfaring med å benytte klimagassregnskap som en del av prosjektering og planlegging. Nå jobber vi for å utvikle flere klimanøytrale bygg i kommunen vår, sier ordfører Lene Conradi.

Under behandlingen av Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030 vedtok kommunestyret å fremskynde målet om at alle nye kommunale bygg i Asker skal være nullutslippsbygg, fra 2030 til 2025. Samarbeidet med FutureBuilt kan bidra til å nå dette målet.

– Energieffektivisering, utnyttelse av lokal fornybar energi, bruk av lavutslippsmaterialer og endringsarbeid for å øke klimavennlig persontransport har gitt viktige erfaringer, sier Conradi.

Gode forbilder for byggenæringen

Ordføreren sier kommunen vil ta med erfaringene videre i fremtidige byggeprosjekter. De to gjennomførte prosjektene, Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall, er vist frem i byggenæringen som gode forbilder. Holmen svømmehall ble kåret til Årets bygg 2017 av byggenæringen.

– Det har vist seg at det er knyttet større økonomisk usikkerheter til slike innovasjonsprosjekter enn tradisjonelle byggeprosjekter, fordi løsningene ofte er uprøvd og fordi markedet er umodent. For å lykkes med slike prosjekter kreves det risikovilje og et økonomisk handlingsrom, sier ordføreren.

Lønnsomt på lang sikt

Bærekraft handler om å inkludere både økonomisk, miljømessig og sosial verdi inn i regnstykket, og måle mer enn kun de økonomiske kostnadene på kort sikt. Nye Asker kommune tuftes på FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt.

– I FutureBuilt-prosjektene er det et mål å bidra til mer klimavennlige løsninger i byggsektoren og samtidig sikre økonomisk bærekraft i det lange løp, sier hun.

Erfaringene støttes av Moodys, et av verdens største kredittselskaper, som i januar slo fast at på lang sikt vil det være lønnsomt for nye Asker kommune å tufte den nye kommuneplanen på FNs bærekraftsmål.

– Askers forpliktelse til bygge bærekraftig i fremtiden vil medføre økte kostnader og større lån på kort sikt. Selv om dette vil legge press på kommunens lån og rentebelastning, vil de langsiktige gevinstene være større. Grønne bygg har lavere vedlikeholdskostnader og lavere strømregninger, konkluderer Moodys.

Kistefossdammen
Kistefossdammen barnehage er et FutureBuilt-prosjekt. Barnehagen har et sterkt miljøfokus. Den er bygd som et Plusshus, og skal produsere mer energi enn den bruker. Det er solceller på taket, og andre løsninger som gir god miljøgevinst. Miljøfokuset innebærer også at foreldre og ansatte oppfordres til å sykle eller gå til og fra barnehagen og det er gode parkeringsforhold for sykler og sykkelvogner rett utenfor inngangen. Nå står nye FutureBuilt-prosjekter på trappene.

Gjennomførte prosjekter

Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall ble begge ferdigstilt i 2017. I tillegg til reduserte energiutgifter har prosjektene oppnådd langt lavere klimagassutslipp enn konvensjonelle bygg.

Kistefossdammen barnehage har seks avdelinger som skal være helt i front når det gjelder pedagogikk, teknologi og bygningsmessig utforming. Prosjektet inngår i FutureBuilt+, en konkurranseserie som skal vise at det er mulig å bygge plusshus innenfor alle bygningskategorier og uavhengig av kontekst.
Ved å kombinere teknologiske løsninger har Asker bygget fremtidens svømmeanlegg på Holmen. Svømmehallen skal ikke bare spare strøm. Solceller skal sørge for at anlegget også produserer strøm.

To prosjekter på trappene

Nå er boligene på Korpåsen ferdig prosjektert. Ambisjonene for prosjektet er nær-nullenergi nivå, utstrakt bruk av trematerialer, forenklede ventilasjonsløsninger og fossilfri byggeplass.

Prosjektskisser til boliger på Korpåsen.

På Nedre Sem gård skal vi bygge et arbeidssenter og boliger som er på skisseprosjektstadiet. Ambisjonene er energistandard nær-nullenergi, sirkulær ressursbruk: gjenbruk/re-design, prosjektering for gjenbruk, lokal fornybar energiforsyning: energibrønner og solceller og fossilfri byggeplass

Nedre Sem
Prosjektskisser til boliger og arbeidssenter på Nedre Sem.

Hva er FutureBuilt?

FutureBuilt har som mål er å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen transport, energibruk og materialbruk.

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift. FutureBuilt er Oslos utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Her kan du lese mer om FutureBuilt-arbeidet vårt