En revisjonsrapport viser at vannforsyningen til Askers innbyggere er forutsigbar, sikker og av god kvalitet, hele veien fra vannkilden til springen. Samtidig understreker rapporten at det er forbedringspotensialer ved sikringen mot sabotasje, terror og cybertrusler.

Forvaltningsrevisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i Asker og gjennomført av revisjonsselskapet BDO. Hovedkonklusjonene i rapporten er at Asker og Bærum vannverk (ABV) og Asker kommune har tilfredsstillende styring av sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vannverket og kommunen etterlever i stor grad relevant regelverk innen sikkerhet og beredskap. Derimot er sikringen mot terror, sabotasje og cybertrusler i vannverket og infrastruktur i vannforsyningen i Asker kommune mangelfull.

- Det er nettopp for å avdekke forbedringspotensial at vi har slike forvaltningsrevisjoner. Tilsyn og revisjoner er svært nyttige for kontinuerlig læring og forbedring. Jeg er glad for at kontrollutvalget har bestilt denne revisjonen, og rapporten vil bli lagt fram som en egen sak for kommunestyret i oktober, sier ordfører Lene Conradi.

Sannsynligheten for terror og sabotasje er liten

Daglig leder i Asker og Bærum vannverk, Hans Erik Lie, tar kritikken i revisjonsrapporten alvorlig.
- Rapporten har funnet mangler i rutinene for hvordan vi sikrer vannforsyningen vår mot sabotasje og terror. Dette tar vi umiddelbart tak i. De foreslåtte tiltakene blir gjennomført i prioritert rekkefølge, og vi er allerede i gang, sier han.

- Samtidig er det viktig å understreke at sannsynligheten for terror og sabotasje er liten. Hovedfunnet i rapporten er at vannforsyningen i Asker er omfattet av velfungerende styringssystemer av god kvalitet. Dette er også dokumentert gjennom statlige tilsyn, eksterne og interne revisjoner, samt avvikssystem, sier direktør for kultur og teknikk i Asker kommune, Ragnar Sand Fuglum.

Hovedfunn og forbedringstiltak

Revisor konkluderer med at vannforsyningen er forutsigbar, sikker og av god kvalitet. Det er stort engasjement og et godt grep om styring av sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Dette er oppnådd gjennom et langsiktig arbeid med planer, kompetansebygging og øvelser.

Sikringen mot terror, sabotasje og cybertrusler er mangelfull. Revisor peker på manglende fysiske barrierer, sviktende ID-kontroll og manglende rutiner for sensitiv informasjon. Når det gjelder fysiske barrierer vil mange av tiltakene bli ivaretatt i det pågående skallsikringsprosjektet som avsluttes senest sommeren 2019. Når det gjelder identifisering og adgangskontroll er det allerede iverksatt tiltak. Arbeidet med å utarbeide og forbedre rutiner og prosedyrer for håndtering av sensitiv informasjon er godt i gang.

Når Asker, Røyken og Hurum blir én ny kommune i 2020 vil sikkerheten og beredskapen rundt vannforsyningen bli vurdert på nytt.

Les rapporten

Av hensyn til sikkerheten i vannforsyningen til innbyggerne, er det detaljer i rapporten som er unntatt offentlighet og ikke kan kommenteres.

En sladdet versjon av rapporten kan lastes ned her.