I sitt møte 14. november vedtok Asker kommunestyre å utsette behandlingen av reguleringsplan for Drengsrud idrettspark til neste møte.

Asker kommunes kommuneplansjef Tor Arne Midtbø og landskapsarkitekt Lotte M. Kihle fra Gullik Gulliksens Landskapsarkitekter presenterte saken for kommunestyret. Etter påfølgende gruppemøter ble det lagt fram forslag om å utsette saken til neste møte. Etter å ha debattert forslaget vedtok kommunestyret at «Saken utsettes til neste møte slik at andre kan få mulighet til se det kommunestyret har fått seg forelagt i dag.»

Neste kommunestyremøte holdes 12. desember.

Videoer/3D-visualiseringer

Gullik Gulliksen landskapsarkitekter har laget visualiseringene nedenfor, som viser en mulig løsning for utviklingen av Drengsrud idrettspark i forbindelse med behandling av reguleringsplan for området.

  • Modellene er laget på kort varsel til kommunestyrebehandlingen 14. november 2017, og det er brukt en enkel terrengmodellering. 

Oversikt ("flyover")

Her flyr vi over området fra skolen og fremtidig flerbrukshall - over alle banene og over den internasjonale skolen og Drengsrud gård.

Terrengvisualiseringer

Mannen går tur mellom fotballbanene i vest og fortsetter på rulleskibanen, slik at vi får et inntrykk av skråningen (og mulig sitteamfi) opp til øvre fotballbane.

Filmen starter i vest, og vi ser mot kirken. Vi beveger oss over terrengvollen som ligger mellom ny vei og fotballbane, og videre nedover mot stedet hvor rulleskibanen krysser over. Nytt boligfelt ses på venstre side med terrengvoller og skrånende terreng på høyre side av gangveien.

Filmen starter på “løperen” mellom klubbhuset og friidrettsbanen. Vi går forbi uteservering, romdannende hekk-skiver, oransje former som representerer møbleringssoner og lysegrønne felt for mulig plassering av uformelle aktiviteter. Vi fortsetter videre over på rulleskibanen opp på “Kollen” der vi får en god panorama utsikt.

Vi fortsetter østover, på ny gang og sykkelvei mellom fremtidig boligfelt og fotballbaner. Vi benytter terrenget til å skape et sitteamfi mot fotballbane/bandybane her hvor skråningsutslaget er størst. Videre benyttes terrenget til å lage terrengformer som gangvei/rulleskibane kan sno seg igjennom. Den gjennomgående “løperen” viser ny viktig forbindelse mellom eksisterende boligfelt i nord til skole i sydøst. Filmen avsluttes med en tur opp på “Gratishaugen” og forbi friidrettsbanen.