Det skal være godt for alle å bo i Asker. En ny rapport som ble lagt frem for formannskapet 12. februar viser at kommunen leverer over det ambisiøse målet om å realisere 60 boliger til mennesker som har utfordringer på boligmarkedet.

– Vårt hovedmål er at det skal være godt for alle å bo i Asker. Med BOSO programmet skulle vi øke boligkapasiteten til de særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet med 60 boliger. Vi leverer bedre enn vårt ambisiøse mål, og i perioden 2014-2018 er det etablert 63 boliger, forteller en stolt ordfører Lene Conradi.

Bolig er, ved siden av arbeid, utdanning og helse, noe av det viktigste for folks velferd. De fleste i Asker har egen bolig, men likevel er det enkelte grupper som faller utenfor boligmarkedet.

Asker kommune har deltatt i Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) i perioden 2011 – 2015, og deltar nå i Husbanken By- og tettstedsprogram «Bolig for velferd 2016-2020».

Omfattende utvidelse av tilbudet

Asker kommune har gjennomført en omfattende utvidelse av det kommunale boligtilbudet i løpet av de siste 5 årene, og har gitt et differensiert boligtilbud til målgruppene.

– De etablerte boligene varierer i størrelse, beliggenhet og utforming og dekker ulike boligbehov. Gjennom etableringen av disse boligene har kommunen fått et boligtilbud tilpasset målgruppene. Boligene er et viktig supplement til kommunens totale boligtilbud, sier ordføreren.

Av alle disse 63 boligene er det 36 boliger til psykisk helse og rus, 13 til flyktninger og 14 til mennesker som har økonomiske utfordringer.

Vi har passert 60 000 innbyggere, og om 20 år regner vi med å være over 70 000. Det må bygges flere boliger, riktige boliger, og vi må bygge på rett sted – slik at det blir lettere å etablere seg i Asker.

Brukte 29 millioner mindre enn planlagt

Kommunestyret bevilget for perioden 2014 - 2017 til sammen kr 120 millioner, kr 30 millioner årlig, til investering i boligsosial utbygging. I tillegg gjenstod det restinvesteringsmidler fra tidligere år, samt særskilte bevilgninger til blant annet Skustadgata. Den totale rammen til boligsosial utbygging i perioden 2014-2018 har vært 189 mill. kroner.

Sluttrapporten som ble presentert på formannskapsmøtet 12. februar, viser at utviklingsprogrammet til sammen har kostet 160 millioner kroner. Kommunen har mottatt 40 mill. kroner (25 %) i tilskudd fra Husbanken. Det gjenstår 29 millioner i ubrukte investeringsmidler på denne bevilgningen.

Slik gikk vi frem

Boligene er realisert gjennom kjøp i åpent marked, ombygging av egen boligmasse, samt nybygg. Ulike tomtealternativer er blant annet vurdert. Det er også utviklet en prototype planløsning som faglig både kan fungere som omsorgsbolig, og ordinær utleiebolig.

– Et suksesskriterium for Asker er bredt, tverrfaglig samarbeid. Veldig mange av kommunens virksomheter er involvert i det boligsosiale arbeidet på ulike vis, sier Conradi.

Plan- og bygningsavdelingen, eiendomsavdelingen, tjenestetildelingen, økonomisk rådgiving, NAV, flyktningeteamet, avdeling for psykisk helse og rus og tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har jobbet på tvers.

– Vi har fortsatt utfordringer å ta tak og jeg er glad for at formannskapet vedtok å holde fremdriften for byggingen av det nye bofellesskapet på Korpåsen for psykisk utviklingshemmede, sier ordføreren.

Asker nominert til Statens pris for boligsosialt arbeid

I oktober 2017 ble Asker kommune nominert til Statens pris for boligsosialt arbeid 2018.

– Vi har jobbet strategisk og målrettet innenfor det boligsosiale området siden 2010. Asker har gått bort fra å tenke velferd som en kostnad, til å tenke velferd som en investering, for eksempel i prosjektet Asker velferdslab, sier Conradi.

Her setter kommunen innbyggeren i sentrum og organiserer seg rundt innbyggeren. Vi spør «hva er viktig for deg?». Innbyggeren/familien tar selv et stort ansvar for å endre livssituasjonen sin.

– Ved å investere i folk, og følge dem opp tidlig, vil gevinsten trolig være mestring, gode løsninger og forhåpentlig bedre levekår og livskvalitet etterhvert. Det igjen vil kunne føre til at den enkelte trenger færre tjenester fra det offentlige på sikt, sier hun.

Asker kan vise til gode resultater, og ventelistene for kommunale boliger har blitt mye kortere, og flere eier egen bolig med hjelp av startlån.

Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) 

Boligpolitisk strategi for Asker 2016 - 2026

Asker velferdslab