Ordfører Lene Conradi og rådmann Lars Bjerke er godt fornøyd med det siste budsjettet i gamle Askers historie.

11. desember vedtok et enstemmig kommunestyre det siste budsjettet for dagens Asker kommune. Ordfører Conradi beskriver det historiske 2019-budsjettet som et godt grunnlag for inngangen til den nye kommunen.

– Budsjettet er ikke bare det siste i gamle Askers historie, det er også et budsjett som forteller noe om tilstanden vi overleverer vår kommune til det nye og større fellesskapet fra 2020. Asker går inn i den nye kommunen som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon, med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud, sier ordfører Lene Conradi.

Den nye kommunen skal stå ferdig 1. januar 2020, og hele neste år vil bære preg av byggingen av nye Asker. 2019-budsjettet legger samtidig til rette for både utvikling av tjenestene og investeringer i nye formålsbygg i perioden fremover.

God økonomi og gode resultater

- Asker kommune har god økonomi, og har de siste årene levert gode resultater. Samtidig ser vi at store investeringer i helsebygg, skoler, barnehager og idrettsanlegg de siste årene har ført til høy lånegjeld, sier ordføreren.

Hun legger også vekt på at befolkningsveksten har vært lavere enn forventet de siste to årene, noe som kan få konsekvenser for skatteinntektene. Sammen med uro i finansmarkedene, økte pensjonsutgifter og økte demografikostnader utfordrer dette kommunens økonomi.

Kommunestyret
– Vi vedtar et budsjett som sier noe om tilstanden vi overleverer kommunen vår til det nye og større fellesskapet fra 2020, sa Lene Conradi til de folkevalgte da budsjettet ble vedtatt.

Lavere inntekter krever effektivisering

Kommunebudsjettet 2019 legger derfor opp til en effektivisering av tjenestene med 50 millioner kroner for å være i forkant av de varslede endrede økonomiske rammebetingelser. Rådmannen vil komme tilbake med egen sak om dette.

- Vår ambisjon for Asker kommune er likevel fortsatt å levere et kommunalt velferds- og tjenestetilbud som holder høy kvalitet og tilfredsstiller innbyggernes behov. Men vi må holde oss innenfor de gitte økonomiske rammene, sier Conradi, som er svært takknemlig og stolt over kvaliteten på tjenestene de 4 000 ansatte i Asker leverer.

Ordføreren sier det alltid har vært, og alltid skal være, Askers varemerke å styre kommunen på en ansvarlig måte.

- Det betyr å ikke bruke mer penger enn vi har, sette av tilstrekkelige reserver til dårligere tider og ha fornuftige handlingsregler for pengebruken, både for drift og investeringer, sa hun i sin tale.

Et bredt og inkluderende aktivitetstilbud

Risenga
Risenga er ett av områdene som skal utvikles. Det skal bli et inspirerende område som oppfordrer til lek og læring. Først skal nye Risenga ungdomsskole bygges, så ny ishall, utvidelse av Bleiker videregående skole og ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen.

Arbeidet med å videreutvikle kulturtilbudet og kulturarenaene i Asker fortsetter.
Ordføreren har stor tro på et samfunn der alle bidrar mer gjennom deltagelse og engasjement. Innbyggertorg i flere av nye Askers tettsteder skal bli inkluderende møteplasser i fremtiden.

Videre fortsetter kommunen å utvikle eksisterende idrettsanlegg og planlegger for sykkelvelodrom i Langenga, idrettspark på Dikemark, skiskytteranlegg på Solli, idrettshaller på Borgen og Risenga. Arbeidet med ny ishall på Risenga starter opp i 2019.

- Vi skal sikre likeverdige fritidstilbud for ungdom, utvikle og styrke bibliotektjenestene og kulturskolen, og tilrettelegge for hverdagsaktivitet, integrering og frisklivsarbeid, sier ordfører.

Bygg for gode tjenester

Gode kommunale bygg er en forutsetning for gode tjenester. Strategisk og langsiktig eiendomsutvikling skal sikre at Asker har fremtidsrettede formålsbygg og kommunale boliger.

- I kommende fireårsperiode skal vi etablere 26 nye plasser i omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelser. Vi skal også bygge ny ungdomsskole på Risenga, i tillegg til tilbygg og utvidelser av flere skoler og barnehager. Så kommer også nytt helsehus på Søndre Borgen med gode tjenester for blant annet pasienter som kommer tilbake fra spesialisthelsetjenesten, sier ordføreren.

Kommunens bygningsmasse skal ha god kvalitet, tydelig miljøfokus, variasjon og tilstrekkelig kapasitet. I nye byggeprosjekter bruker kommunen enhetlig standard.

Pådriver for et lokalt grønt skifte

Asker kommune har ambisjoner om å være en pådriver for miljø- og klimavennlige løsninger, både når det gjelder transport, energibruk og avfall. I talen trakk også ordføreren frem næringslivet som finner det lønnsomt å investere i bærekraft fordi markedet etter hvert etterspør det.

- Vi ønsker å tilrettelegge for og bidra til at Asker-samfunnet reduserer direkte og indirekte utslipp av klimagasser. Vi vil legge til rette for mer miljøvennlig energibruk og reduksjon av øvrig miljøbelastning, som forsøpling og spredning av mikroplast, sier Conradi, som understreker at tilrettelegging for sykling er ett av flere virkemidler for å få mer miljøvennlig transport.

Sykkelby
Som utnevnt sykkelby forplikter kommunen seg til å gjennomføre tiltak for å gjøre det lettere å være syklist i Asker. – Målene er å få flere til å sykle, og å øke fremkommeligheten og bedre trafikksikkerheten for syklistene. Arbeidet med ny E18, bussvei og sykkelvei fortsetter, sier Lene Conradi. .

Utslippsfri ferge

- En spennende og fremtidsrettet mulighet for klimavennlig transport er utslippsfri båt på Oslofjorden, sier ordføreren.

Fellesnemnda for nye Asker ønsker å etablere et «miljøfond» for å stimulere til rask etablering av utslippsfri ferge med økt frekvens og kapasitet på Oslofjorden. Asker har store disposisjonsfond. Asker kommunestyre har vedtatt å sette av 50 millioner kroner fra disposisjonsfond til et fond for samferdsel og miljø.

- Dette er ment som et solid bidrag til en utslippsfri ferge på fjorden så raskt som mulig. Vi kan vurdere å bruke dette på infrastruktur som havneanlegg, fremføring av el kraft og ladestasjoner, sier ordføreren.

Kommunestyret vedtok tillegg

Kommunestyret vedtok følgende tillegg til rådmannens forslag til handlingsprogram og tilleggsinnstilling:

 • Støtte til reversering i baneleie svømmehall på 500 000 kroner
 • Støtte til Asker Kulturråd på 300 000 kroner
 • Støtte til Asker Museum på 300 000 kroner
 • Støtte til Oslofjordmuseet på 100 000 kroner
 • Støtte til Asker Idrettsråd på 500 000 kroner til aktivitetsguide
 • Støtte til Idrettspark «Nye Gjellum», Heggedal på 4 millioner kroner i driftsmidler. (Det skal fremlegges egen sak).

Fakta om budsjettet

 • Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.
 • Budsjettet er bindene for 2019. Fra 2020 er det nye Asker kommunes budsjett og handlingsprogram som skal vedtas.

Nøkkeltall

 • Antall innbyggere: 61 198
 • Antall ansatte: 4200
 • Totale driftsinntekter: 5 016 millioner kroner
 • Totale driftsutgifter: 4 882 millioner kroner
 • Netto driftsresultat: 152 millioner kroner
 • Årlige investeringer: 753 millioner kroner
 • Andel lånefinansiering: 39,8 %

Her kan du lese mer om budsjettet.