12. februar tok formannskapet innstillingen om utbyggingsavtalen for delområde 1 av Føyka-Elvely til orientering. Nå skal avtaleforslaget videre ut på offentlig høring.

Føyka-Elvely er det største utvidelsesområdet for Asker sentrum. Kommunestyret vedtok i 2017 en områdereguleringsplan som tilrettelegger for bymessig utvikling vest for Askerelva. En slik utbygging vil skje over mange år og i flere etapper. Delområde 1 gjelder Kirkeveien med Drengsrudbekken. Forventet byggestart for Kirkeveien er høsten 2020.

Ved en full utbygging av hele området som er omfattet av områdereguleringsplanen, vil Asker sentrum vokse med 60 prosent. Områdereguleringsplanen gir rom for boliger, forretninger, spisesteder, kontorer, nytt fotballstadion, samt attraktive parker og plasser.

I tråd med nasjonale og internasjonale føringer

Utbyggingen er en del av en regional knutepunktutvikling rundt landets 5. mest trafikkerte jernbanestasjon, helt i tråd med internasjonale og nasjonale føringer, godt forankret i FNs bærekraftsmål.

– En bymessig utbygging på Føyka-Elvely er en naturlig og nødvendig utvikling av Asker sentrum, i samsvar med overordnede føringer for miljøriktig arealplanlegging, sier ordfører Lene Conradi.

Noen forutsetninger må plass

Delområde 1 omfatter ny Kirkevei som blir en miljøgate mellom Føyka og Elvely og åpning av Drengsrudbekken i et område hvor den er lagt i rør.

- Asker kommune skal starte prosjekt for gjennomføring av delområde 1 og er ansvarlig for arbeidet med å utarbeide detaljplan for teknisk infrastruktur for hele planområdet, sier Linda Vindenes, saksbehandler i Asker kommune.

Asker Skiklubb er ikke part i utbyggingsavtalen for delområde 1. Utbygging av Føyka-området forutsetter at skiklubben inngår egen avtale med Asker kommune. Forslaget til utbyggingsavtale for delområde 1 åpner for at Elvely kan utbygges uavhengig av Føyka.

Før igangsetting må kommunen også sikre nødvendige rettigheter fra involverte grunneiere til å gjennomføre regulerte tiltak. En detaljert plan for teknisk infrastruktur må på plass og kommunen må få rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

Akershus fylkeskommune bidrar med 40 mill. kroner til utbygging av ny Kirkevei. Asker kommunes samlede kostnadsbidrag er 71 mill. kroner. Grunneierne på Elvely, Elvely AS, Aaberg Eiendom AS og Lenken sameie gir et kostnadsbidrag som foreløpig er beregnet til 7 mill. kroner.

Finansieringen må på plass

– Finansiering og gjennomføring av delområde 1 er en nødvendig forutsetning for å realisere vedtatt områderegulering for Føyka-Elvely. Utbyggingsavtalens overordnede formål er å sikre gjennomføring av felles rekkefølgekrav i planområdet ved finansiering av nødvendige tiltak med sikte på å få igangsatt en sentrumsutvikling, sier Linda Vindenes.

Innovative og fremtidsrettede løsninger  

Områdeplanen baserer seg på en samferdselsstrategi som vektlegger grønn mobilitet. Dette innebærer at gående og syklende blir prioritet i trafikkbildet, for å legge til rette for en utvikling som er miljøriktig, bærekraftig og folkehelsefremmende. 

Områdeplanen legger også opp til en innovativ og fremtidsrettet energiløsning med energibrønner og et felles distribusjonsnett.

Les mer om utviklingen av Føyka-Elvely