På årets første kommunestyremøte 29. januar stod flere saker om kommunes yngste innbyggere på agendaen. Mobilbruk, helsearbeid i skolen og leke- og læringsmiljø i skoler og barnehager var oppe til behandling.

20. november 2018 behandlet De unges kommunestyre (DUK) en sak om regler for mobilbruk i skolen. De kom frem til en rekke anbefalinger, blant annet at det innføres felles regler for barneskolene og for ungdomsskolene i Asker.
Asker kommune jobber med å utarbeide nye forskrifter for grunnskolen i nye Asker.

– Regler for mobilbruk i skolen vil innarbeides i nytt felles ordensreglementet, sier direktør for oppvekst og utdanning, Kai Erik Lund.

Anbefalingene fra De unges kommunestyre om mobilbruk i skolen blir en del av kunnskaps- og vurderingsgrunnlaget for arbeidet med det nye ordensreglementet.

Flere helsesykepleiere

Asker kommune har satset særskilt på forebygging og tidlig innsats i en årrekke.

Nå trappes helsesykepleierkapasiteten i Askerskolen opp. På barnetrinnet skal helsesykepleiere ha daglig tilstedeværelse og på ungdomstrinnet skal hver skole har minimum én hel helsesykepleierstilling.

– Psykiske plager hos barn og unge er en økende utfordring. Stadig flere unge melder om psykiske utfordringer. Det har stor verdi at alle barn og unge i Asker kan oppsøke en helsesykepleier. Her får de veiledning og noen å snakke med som tar deres bekymringer på alvor, sier Lund.

Unge skal få hjelpen de trenger, når de trenger den

– God psykisk helse er en forutsetning for god livskvalitet liv og god læring. Det er viktig å sikre at barn og unge som vokser opp i Asker har god psykisk helse og tilgang på hjelpen de trenger, når de trenger den, sier ordfører i Asker Lene Conradi.

Hun forteller at rådmannen utarbeider et system for bedre organisering av helsesøstre og miljøterapeuter, slik at fagkompetanse hos helsesøstre og miljøterapeuter bedre kan nyttiggjøres i klasserommet og på tvers av skoler.

– Rådmannen skal også sørge for at ventetid for oppfølging av psykolog er innenfor forsvarlige rammer, forteller hun.

Kommunestyret besluttet også å øke antall miljøterapeuter i skolene, ved å oppfordre rektorer til å prioritere faggruppen ved ansettelser.

Det er et sammensatt bilde av ulike årsaker til hvorfor barn og unge i dag opplever seg utsatt og sårbare. For de fleste barn og unge er psykiske plager forbigående, men for noen vil de vedvare. Ordfører Lene Conradi forteller at Asker kommune har satset særskilt på forebygging og tidlig innsats i en årrekke. Nå vil kommunen satse ytterligere på dette området.

Digital veileder for trygt og godt leke- og læringsmiljø

Asker kommune arbeider for at alle barn og unge skal oppleve et trygt og godt skolemiljø.

– Alle barn og unge har rett til et trygt og godt oppvekstmiljø. Barn og unge tilbringer mye av sin tid i barnehage, skole og SFO. De ansatte har derfor et stort ansvar for å sikre opplevelsen av trygghet og følelsen av å bli anerkjent og inkludert, sier Lund.

Kommunestyret vedtok å utarbeide en digital veileder for det praktiske arbeidet med trygt og godt leke- og læringsmiljø. Resultater av arbeidet med planen rapporteres årlig i sak om brukerundersøkelser og i tilstandsrapport for barnehage og grunnskole.

Planen formulerer en ambisjon for leke- og læringsmiljøet:

«Barn og unge i Asker er trygge og tåler medgang og motgang. De opplever å bli verdsatt, lærer å inkludere andre og møter trygge og ansvarlige voksne som engasjerer seg for deres trivsel, utvikling og læring»

Planen har følgende delmål:

  • Barn og elever opplever et trygt og godt leke- og læringsmiljø
  • Barnehager og skoler forebygger mobbing og andre krenkelser aktivt
  • Barnehager og skoler håndterer mobbing og andre krenkelser

Nye Asker kommune er en realitet om ca. et år. Planen er et samarbeid mellom ressurspersoner fra oppvekstområdet i de tre kommunene.