Sikkerhet og beredskap er noe vi jobber kontinuerlig med. Nå skal vi bli bedre på å sikre vannforsyningene våre mot terror, sabotasje og cybertrusler.

Gode styringssystemer sikrer at vannforsyningen til Askers innbyggere er forutsigbar, sikker og av god kvalitet, hele veien fra vannkilden til springen.

– En revisjonsrapport fra revisjonsselskapet BDO viser likevel at har vi et forbedringspotensial på områder knyttet til sikring mot sabotasje, terror og cybertrusler. Dette tar rådmannen på alvor og det blir umiddelbart satt i gang nødvendige tiltak, sier ordfører, Lene Conradi.

Kommunens representant i representantskapet i Asker og Bærum vannverk IKS medvirker til at rapportens funn og anbefalinger blir fulgt opp.

Det var på kommunestyremøtet, tirsdag 16. oktober, at det ble fattet vedtak om at rådmannen skal følge opp rapportens funn og anbefalinger, som gjelder Asker kommune.

Nyttig for læring og forbedring

– Tilsyn og revisjoner er svært nyttige for kontinuerlig læring og forbedring for kommunen. Rådmannen understreker at foreslåtte tiltak er, og vil bli, gjennomført i prioritert rekkefølge, sier ordføreren.

Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp våren 2019.

Liten sannsynlighet for terror i Asker

– Det er viktig å understreke at sannsynligheten for terror og sabotasje er liten. Hovedfunnet i rapporten er at vannforsyningen i Asker er omfattet av velfungerende styringssystemer av god kvalitet. Samtidig tar vi våre forbedringsområder på alvor. Vi jobber nå systematisk med tiltakene som er foreslått i rapporten, og følger opp de mest kritiske funnene først, sier direktør for kultur og teknikk i Asker kommune, Ragnar Sand Fuglum.

Deler at rapporten er unntatt offentlighet av hensyn til sikkerheten i vannforsyningen til innbyggerne. Les en sladdet versjon av revisjonsrapporten her.

Når Asker, Røyken og Hurum blir én ny kommune i 2020, vil sikkerheten og beredskapen rundt vannforsyningen bli vurdert på nytt.