Resultatene fra Elevundersøkelsen 2018-19 viste at askerskolen har en negativ utvikling når det gjelder mobbing – særlig på barneskolen sammenliknet med foregående år. Her er ni konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet som kommunestyret vedtok tirsdag 11.juni.

– På barneskolen vedvarer et skuffende resultat og Asker kommune har her dårligere resultater enn de fleste gruppene vi sammenligner oss med. Det er ikke bra, og det er fint at vi nå har fått på plass noen konkrete grep for å bedre læringsmiljøet i skolen, sier ordfører Lene Conradi.

Mobbing slår ulikt ut for barne- og ungdomstrinnet. På trivsel er resultatet uforandret for Askers 7. trinn elever fra i fjor og ligger fortsatt på det nasjonale snittet. For ungdomsskolen er det en positiv utvikling, og andelene av elever som opplever mobbing går mye ned sammenlignet med forrige år. Her har Asker det beste resultatet av de vi sammenligner oss med.

Asker-skolen har, som alle landets skoler, nulltoleranse for alle typer krenkelser. Etter en grundig prosess i komite for oppvekst vedtok kommunestyret 11. juni enstemmig en rekke tiltak for å få ned mobbetallene.

– Et godt læringsmiljø legger grunnlaget for god læring, men også en god psykisk helse, som jeg mener videre bidrar til god oppvekst. Elevene i askerskolen skal ikke oppleve mobbing, og utviklingen har gått i feil retning. Derfor er det viktig med de målrettede grepene som nå tas for å få til et godt læringsmiljø for alle, sier ordfører Lene Conradi.

Etter at rådmannen har gjort en grundig gjennomgang av eksisterende tiltak, vedtok kommunestyret at Asker-skolens planer, program og satsingsområder i all hovedsak bør videreføres.

– Skolene vil få mer støtte og veiledning for å sikre at alle voksne bidrar til inkludering og trivsel gjennom fellesskapende undervisning, sier ordføreren.
Komiteen gav sin støtte til tiltakene i kompetanseplan for Asker-skolen 2019-2020, som legger til rette for at skolene kan:

  • implementere fagfornyelsen med overordnet del av læreplanverket
  • realisere fellesskapende undervisning
  • møte barn og ungdommer som har ulike atferdsutfordringer på en hensiktsmessig måte med bakgrunn i kunnskap om traumer, hjernens funksjon og kompetanse i atferdsregulering
  • realisere aktivitetsplikten i opplæringslovens § 9A – 4
  • kommunisere godt med elever og foresatte også i konfliktsaker

Klassetrivsel skal kartlegges to ganger årlig

Oppvekstkomiteen vedtok å innføre verktøyet «Klassetrivsel» som obligatorisk kartlegging av elevmiljøet to ganger pr. år på alle trinn.

I følge oppvekstdirektør Kai Lund, oppretter askerskolen også en midlertidig treårig veilederstilling på Kunnskapssenteret for oppfølging av det praktiske læringsmiljøarbeidet.

PPT skal prioritere å observere i grupper med læringsmiljøutfordringer og gir veiledning til voksne på skolen.

Samarbeid med høyskolemiljø

Asker kommune vil inngår et samarbeid med høyskolemiljø i den nasjonale ordningen for desentralisert kompetanseutvikling.

– Det aktuelle miljøet skal støtte og veilede skoleledere med endringsprosesser på enkeltskoler med særlige behov, forteller Lund.

Skolene etablerer lokale ressursgrupper som styrker og veileder kollegaer i læringsmiljøarbeidet. Videre vil kommunen gå i dialog med Universitetet i Oslo v/Naturfagssenteret om et forskningsprosjekt knyttet til effekt av gode læringsforløp på læringsmiljøet.

Foresatte er en viktig partner

– Samarbeidet med foresatte er en sentral faktor for å lykkes i læringsmiljøarbeidet og det kan være mer å hente i systematisk og god dialog mellom skole og hjem. Derfor skal vi invitere Foreldreutvalget for grunnskolen i Asker til en samskapingsprosess for å forbedre og utvide samarbeidet om læringsmiljø, sier Lund.

Oppfølging av, og rapporter om arbeidet med læringsmiljø inngår i den løpende kommunikasjonen mellom skoleeier og skolene. Det rapporteres til kommunestyret i tråd med nye Asker kommunes styringssystem.
I januar 2019 vedtok kommunestyret Temaplan for godt og trygt leke- og læringsmiljø i januar 2019 (sak 7/19). Temaplanen gir retning for barnehager og skolers arbeid med leke- og læringsmiljøet og viser hvordan skolene skal oppfylle opplæringslovens krav på området.

Tilstandsrapport for grunnskolen og barnehager i Asker kommune 2018, ble også behandlet og vedtatt i kommunestyret.

Her kan du lese mer om sakene som ble behandlet i kommunestyret 11. juni 2019