Fylkesmannen har vurdert klage fra Asker Elveforum og Naturvernforbundet i Asker i forbindelse med Føyka/Elvely-utviklingen. Klagen nådde ikke fram og kommunestyrets vedtak fra mai 2017 blir dermed stående.

- Vi har med dette vedtaket fra Fylkesmannen endelig lagt bak oss en usikkerhet knyttet til utviklingen av Føyka/Elvely, og en ny milepæl er passert. Vi kan nå konsentrere oss fullt og helt om en god prosess framover, i samarbeid med blant annet Asker Skiklubb, sier ordfører Lene Conradi.

Asker kommunestyre godkjente områdereguleringsplan for Føyka/ Elvely i møte den 23.5.2017. Områdereguleringen legger til rette for en bymessig utvikling av Asker sentrum vest for Askerelva. Utviklingen medfører at det bymessige sentrum i Asker øker med seksti prosent, og er en viktig del av det fremtidige Asker sentrum.

Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen av Asker elveforum og Naturvernforbundet i Asker. Klagen dreide seg blant annet om hensynet til Askerelva og Drengsrudbekken. Klagerne har hevdet at hensynene til vassdragene ikke har vært tilstrekkelig ivaretatt, og de har blant annet henvist til tidligere uttalelser fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har nå vurdert klagen, og konkluderer med at kommunestyrets vedtak blir stående uendret. Fylkesmannens vedtak er endelig.

- Vi er glad for at Fylkesmannen slutter seg til det skjønn, de vurderinger, og de avgjørelser som kommunen har hatt i saken. Dette betyr at reguleringssaken nå er endelig avgjort. Reguleringsplanen er juridisk bindende på alle punkter, og vi kan gå videre med å utvikle Asker sentrum, sier Conradi.

Illustrasjon
Illustrasjonsbilde fra Føyka-Elvelyprosjektet: Adept/Dark arkitekter AS