13. november vedtok kommunestyret temaplan for parkering og parkeringspolitikk. Parkeringspolitikken definerer hvilke virkemidler som skal tas i bruk for at veisystem og parkeringsarealer skal bli tilgjengelig for flest mulig.

Temaplan parkering
Planen for parkering bygger på kommuneplanens målsetninger om miljøvennlig, sosial- og økonomisk bærekraftig vekst, samt at persontransportveksten skal løses med kollektivtransport, sykkel og gange.

Den nye temaplanen bygger på kommuneplanens målsetninger om miljøvennlig, sosial- og økonomisk bærekraftig vekst, samt at persontransportveksten skal løses med kollektivtransport, sykkel og gange.

For videreutvikling av kommunens tettsteder, skal temaplan parkering bidra til et attraktivt og trygt gatebilde. Den nye temaplanen skal også bidra til at befolkningen i Asker får nødvendig mobilitet med forutsigbar reisetid.

Temaplanens strategi er å:

 • Ivareta transportbehovet for hele Askers befolkning og lokalt næringsliv
 • Redusere samfunnsulemper (trafikksikkerhet, barrierer, arealbeslag)
 • Bidra til utvikling av attraktive tettsteder, med et trygt og ryddig gatebilde
 • Bidra til å redusere miljøulemper (lokalt og regionalt) støy, luftforurensing/støv, gass/CO2
 • Bidra til bedre fremkommelighet for kollektivtransport og nyttetrafikk
 • Bidra til at kommunale kostnader til parkering ikke øker
 • Være fremtidsrettet, og baseres på nye teknologiske løsninger
 • Bidra til optimal utnyttelse av eksisterende parkeringsplasser gjennom sambruk og god skilting
Parkeringsutfordringer
Det er per i dag store trafikkutfordringene i og rundt Asker sentrum, med mye pendlertrafikk og gjennomgangstrafikk i rushperiodene. Parkeringsplanen definerer hva som kan bidra til forbedringer.

– Dagens veikapasitet i kommunen er begrenset og det er ikke avsatt midler til utvidelser, bortsett fra i E18-traseen. Det betyr at eksisterende infrastruktur må utnyttes godt, og gjøres tilgjengelig for flest mulig, sier Terje Lindberg, komiteleder i teknikk, kultur og fritid (TKF).

Syv av ti Askerbøringer kjører til jobb

Alle har behov for mobilitet med forutsigbar reisetid, til skole, jobb, fritidsaktiviteter og besøk. I og rundt Asker sentrum er det arbeidsreiser som skaper kø og forsinkelser for alle trafikantgrupper. Det faktum at 71 prosent av ansatte i Asker kjører bil til jobb og 9 av 10 har gratis parkeringsplass, tilsier at veikapasiteten kan utnyttes mer effektivt.

– Parkeringspolitikken skal bidra til at flest mulig benytter kollektivtransport, sykkel og gange, mens tilgang til veikapasitet og parkeringsplasser skal styres mot innbyggere som har et dårlig kollektivtilbud, sier han.

For å gjøre sentrene attraktive som handels- og opplevelsesarenaer, legges det opp til sambruksparkering og soneinndeling. Soneinndeling innebærer at korttidsparkering tilbys i indre kjerne, mens langtidsparkering lokaliseres i randsonen. Nye, større parkeringsanlegg skal legges i randsonene, med attraktive gangveier til «fotgjengerbyen» i sentrumskjernene.

Sykkel
Nye transportmidler på småturer: Det er i dag høy andel bilkjøring til skole, idrett - og fritidsaktiviteter, marka og sjøen. – Sett opp mot kommunens mål om hverdagsaktivitet, som er definert i folkehelseplanen, har vi et potensial for forbedring på dette området. Bilturer på under 3 km kan eksempelvis byttes ut med buss/ sykkel/gange, noe temaplan sykkel og KLEM-planen (klima, energi og miljøplan) også beskriver, sier Lindeberg.

Et mer bærekraftig næringsliv

Syv av ti arbeidsreiser til bedrifter i Asker kommune skjer med bil, og nærmere ni av ti bedrifter tilbyr gratis parkering.

– En reduksjon av arbeidsreiser med bil vil bidra positivt på fremkommelighet, trafikksikkerhet og lokal støy- og luftforurensing for den enkelte, sier Lindberg.

Nye Asker skal tuftes på FNs bærekraftsmål. I «Bærekraftige byer og samfunn», setter fokus på nye boliger og arbeidsplasser i gangavstand til høyfrekvent kollektivtilbud, samt rimelige boliger. «Innovasjon og infrastruktur» handler om å oppgradere infrastrukturen og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig. Mobilitet og effektive parkeringsløsninger er sentrale elementer i begge disse målene.

Høn_Landås
Plangrepet på Høn-Landås har et tydelig fokus på reduksjon av biltrafikk og økt grønn mobilitet, noe som forutsetter god kommunikasjon til jernbanestasjonene. Planen tilrettelegger for effektive gang- og sykkelforbindelser til Asker stasjon og Høn stasjon.

Bakgrunnsinformasjon

 • I revidert planstrategi 2017-19, behandlet i sak 40/17 av kommunestyret 4.4.2017, ble det vedtatt å utarbeide Temaplan parkering innenfor gjeldende planperiode.
 • Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus forutsetter at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk, og har utarbeidet «Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus» som faglig grunnlag (TØI 1489/ 2016).
 • Målet om at transportveksten skal løses gjennom gange, sykling og kollektive transportmidler er nedfelt i Oslopakke 3, Nasjonal transportplan og i «Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus».

Her kan du lese hele temaplanen for parkering.