Tirsdag 14. mai la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019. - Det er positivt at regjeringen satser på samferdsel i regionen vår, sier ordfører Lene Conradi. Hun legger til at det ikke ser ut til at Asker kommune har behov for å endre kommunebudsjettet for 2019.

Rådmannen vil orientere kommunestyret i juni om RNB 2019 og kommuneproposisjonen 2020.

340 millioner til ny E18

340 millioner kroner er satt av i år til ny E18 med bussvei og sykkelvei i revidert statsbudsjett. Byggestart er nå satt til høsten 2021.

- Dette er veldig bra for hele ny E18-prosjektet gjennom Bærum og Asker, med vei, bussvei og sykkelvei. Med dette får vi nå den fremdriften vi har etterlyst. Det nye transportsystemet gjennom Asker skal legge til rette for å møte befolkningsveksten i Oslo-regionen ved at vi kan bygge ut blant annet Asker sentrum, sier Conradi.

250 millioner til vedlikehold av jernbanen

Regjeringen foreslår å sette av 250 millioner kroner til å øke vedlikeholdet av jernbanen, primært mellom Lillestrøm og Asker. Tiltaket skal styrke innsatsen for å redusere signalfeil, øke regulariteten og gjøre togtrafikken mer punktlig.

– Det er svært viktig for alle pendlere, alle som velger å bruke kollektivt framfor bil, at toglinjene og togtilbudet faktisk fungerer som det skal og har minimalt med forsinkelser. I et ny E18-perspektiv er det også avgjørende at togtilbudet fungerer når spaden skal settes i jorda, sier Conradi.

Mer penger til klimavennlige hurtigbåter

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å redusere utslippene av klimagasser fra hurtige passasjerbåter.

– Det er viktig gledelig at regjeringen går inn for fjorden som ferdselsåre for utslippsfrie hurtigbåter, sier Conradi som understreker at Røyken, Hurum og Asker allerede jobber med å få utslippsfrie hurtigbåter i trafikk. Kommunene har til sammen satt av hele 77 millioner kroner for å utrede mulighetene og konkretisere et forsøksprosjekt.

Utvikling av fritidskort for barn og unge

Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter.

- I Asker er vi opptatt av at alle barn og unge lettere skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Vi er derfor glade for at regjeringen følger i Askers fotspor og setter av midler til slike tilbud i kommunene. Dette er ett av mange tiltak som kan bidra til utjevning av ulikhet og økt deltakelse for barn og unge, sier Conradi.

Asker har allerede lansert aktivitetsappen «A!A», en digital løsning, som kan lastes ned på mobilen gratis til brukere fra 6 til 16 år. Ved å vise appen, som har en personlig QR-kode, kan brukerne få rabatt på blant annet svømming på Risenga, bowling og trampolinepark.

– Vi vet at å delta i organiserte fritids- og kulturaktiviteter har positiv virkning på barn og unges psykiske helse, fordi de opplever en større grad av felleskap og mestring, sier hun.

Foreslår økning i frie inntekter i 2020

I Kommuneproposisjonen for 2020 som også ble lagt fram i dag, varsler regjeringen at den i høstens statsbudsjett vil foreslå en vekst i kommunenes frie inntekter på mellom én og to milliarder kroner.

I følge KS vil mye avhenge av hvor i dette intervallet regjeringen legger seg i høstens budsjett. En inntektsvekst på rundt to milliarder kroner vil gi kommunene noe større handlingsrom for å levere gode velferdstjenester til innbyggerne. En inntektsøkning ned mot én milliard vil være brukt opp før vi begynner, fordi endringer i befolkningssammensetningen påfører kommunene en automatisk utgiftsøkning på nesten det samme beløpet, skriver KS i en pressemelding.

- Det er alltid fint med mer penger til kommunen, men for vår del er det fortsatt uvisst om dette faktisk kommer til å dekke kommunens demografikostnader. Det er for eksempel usikkert hvordan ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 vil påvirke kommunens pensjonsutgifter, avslutter ordføreren.