Tirsdag 11. juni var det klart for det siste kommunestyremøtet før sommerferien. Her er noen av sakene som var oppe til behandling.

Forsøpling av plast og annen forurensning

Kommunestyret ble orientert om status på prioriterte tiltak i KLEM-planen, kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030, som ble vedtatt 13.11.18. 

Asker ønsker fortsatt å være en ledende kommune på energi-, klima- og miljøområdet, og setter seg ambisiøse mål i KLEM-planen. Asker er godt i gang med planlegging og gjennomføring av KLEM-planen.

– Vi har mange spennende prosjekter som er i gang og mange som er under planlegging, som bysykkelordning, utslippsfri ferge, bildeling i Asker sentrum, og et transporttilbud for barn og unge til fritidsaktiviteter. I våre nye byggeprosjekter har vi et økende fokus på fossilfrie/utslippsfrie løsninger, sier ordfører Lene Conradi, som forteller at Nedre Sem gård ligger an til å bli et FutureBuilt-bygg.

Asker kommune er partner i FutureBuilt. Dette er et 10-årig program som går fram til 2020. FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Asker jobber med miljøsertifisering av flere bedrifter, energirådgiving til husholdninger, og ved populære utfartssteder, som Hvalstrand, Semsvannet og Vollen, er det satt ut dispensere for ryddeposer.

– Erfaringene med KLEM-planen som grunnlag og rettesnor for miljøarbeidet i kommunen er så langt gode. Arbeidet er godt i gang, men målene er ambisiøse og krever ressurser og videre kraftfull innsats, sier ordføreren.

Dans inn i kulturskolen

I 2020 vil Hurum, Røyken og Asker kulturskoler slås sammen til én kulturskole i nye Asker kommune. Den nye kulturskolen vil inkludere et dansetilbud. 

– Kulturskolens nasjonale rammeplan omfatter opplæring i musikk, teater, visuell kunst, skapende skriving og dans. Det er naturlig at nye Asker kulturskole, både som kommunal virksomhet og som en av landets største kulturskoler, har dans som ett av sine opplæringstilbud, sier Conradi.

Kulturskolen vil ta et spesielt ansvar for danseuttrykk som folkedans, klassisk ballett, jazzdans og samtidsdans i tillegg til å ta hensyn til inkludering og tilgjengelighet.

Askers dammer

Kommunen har gjort et grundig arbeid med å utarbeide en oversikt over Askers 180 dammer. Kunnskapsnivået og bevisstheten rundt Askers dammer har økt.

– Våre 180 dammer er enten naturlige eller skapt av tidligere næringsliv. De har både områdedefinerende funksjon, kulturhistorisk verdi, de er viktige naturmiljøer og inngår i overvannsløpet. Det er flott at vi får en samlet oversikt over tilstanden til dammene og et nytt forvaltningsregime, sier Conradi.

Kommunestyret vedtok at:

  • Kommunen etablerer en rådgivningstjeneste hvor dameiere kan få råd om forvaltning av dammer.
  • Kommunen etablere en tilskuddsordning, hvor dameiere kan søke støtte til å forvalte dammer i henhold til godkjente forvaltningsplaner innenfor verdiene natur, kultur og rekreasjon.
  • Kommunen etablerer en tilskuddsordning for damsikkerhet hvor dameiere kan søke støtte til å utrede konsekvensklassen for en dam og få dette godkjent av NVE.
  • Kommunen utreder muligheten for å tilby tjenesten som vassdragsteknisk ansvarlig på private dammer som er klassifisert av NVE.
  • Finansiering av veiledningstjeneste og tilskuddsordninger søkes innarbeidet i HP 2020-2023.
  • Eventuell kommunal investeringsstøtte for å ivareta damsikkerhet vurderes som egne individuelle saker etter søknad fra dameier.

Reguleringsplan for Frisk Arena vedtatt

Kommunen vedtok forslaget til reguleringsplan for Frisk Arena. Forslaget er i henhold til formannskapets vedtak 24.01.2017 om at Asker kommune tilbyr areal til Frisk Asker Fotball, slik at de for egen regning kan anlegge kunstgressbane og klubbhus.

Planforslaget består av et idrettsanlegg med en større fotballbane, en mindre fotballbane og klubbhus, samt parkering. Det reguleres også en vei med fortau.

– Planforslaget bidrar og bygger opp om utviklingen av Vettre som nærsenter og er et positivt tilskudd som også støtter opp om skole- og bomiljøet for øvrig. Anlegget er også åpent for bruk for allmennheten når det ikke avholdes trening eller kamper, sier ordfører Conradi.

Under høringsperioden ble det fra nabolaget meddelt bekymringer knyttet til støy og lysforhold.

– Reguleringsbestemmelsene sikrer at det skal foreligge godkjent rammeplan for aktuelt lysanlegg i tilknytning til idrettsanlegget før rammetillatelse gis, sier hun.

Søknaden skal inneholde en redegjørelse for type lyskilder og lysavskjermende tiltak mot nabobebyggelse. Begrensede åpningstider sikrer at anlegget ikke er i bruk til enhver tid. Dette er også sikret gjennom reguleringsbestemmelsene.

Registrering av helårsboliger på Brønnøya

Årsaken til at saken om helårsboliger på Brønnøya kommer opp er at kommunestyret i april 2018 vedtok at det skulle fremmes en egen sak for å avklare om det er skjedd feil ved registreringen av helårsboliger forut for 1995-planen.

– Asker kommune erkjenner at grunneierne på Brønnøya ble behandlet ulikt ved regulering av 1995, idet enkelte eiendommer ble regulert til boligformål, resten til fritidsbebyggelse. Kommunen søkte gjennom omreguleringen som pågikk i perioden 2009 til 2017 å rette opp denne forskjellsbehandling, men fikk ikke gjennomslag hos fylkesmannen, sier Conradi.

Den opprinnelige reguleringsplanen for Brønnøya ble stadfestet 1. juli 1929. Eiendommene er i planen regulert til villamessig bebyggelse. Brønnøya var da så godt som ubebygd, med unntak av Hovedgården. En ny reguleringsplan for Brønnøya ble vedtatt i 1995. Hovedmålsettingen med reguleringsplanen var å følge opp kommuneplanen slik at Brønnøya ble regulert til område for fritidsbebyggelse samt bevare øyas landskaps-, natur- og miljøkvaliteter.

Etter rådmannens syn er det lite som taler for at det er skjedd vesentlige feil i forbindelse med reguleringsplanprosessen på 90-tallet, og at arealendringen som skjedde i forbindelse med vedtaket av kommuneplanen for 1990 var en politisk ønsket endring av arealstatusen på øya.

– Asker kommune vil følge opp saken videre gjennom utarbeidelse av kommuneplan for nye Asker, sier ordfører Lene Conradi.

I planprogrammet for ny kommuneplan heter det blant annet at «Den spredte småhusbosettingen medfører kostbar infrastruktur og redusert tilgjengelighet til daglig service, handel, skoler og barnehager, og for en del innbyggere er boligstatus (bolig/fritidsbolig) uavklart. Det er behov for en helhetlig boligpolitikk»