Hvordan sikrer vi at Asker går inn i den nye kommunen med best mulig økonomisk handlingsrom og et godt tjenestetilbud? Det var en av sakene som var oppe på formannskapsmøtet.

I 2019 skal vi sikre at Asker går inn i den nye kommunen sammen med Røyken og Hurum som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud.

Regjeringen legger opp til at kommunesektoren kan effektiviseres med 0,5 prosent.

– Asker har god økonomi, og har de siste årene levert gode resultater. Det er likevel flere forhold som utfordrer kommunens økonomi. Det er rom for en effektivisering i Asker som ikke reduserer tjenestetilbudet. I tillegg er det behov for omstilling av tjenestetilbudet og økning av gebyrer, sier ordfører Lene Conradi.

Formannskapet vedtok at av vedtatte omstillings- og effektiviseringskrav på 49,5 mill. kroner foretas en generell effektivisering på 31,4 mill. kroner, gebyrøkninger på 13,4 mill. kroner og omstilling av tjenestetilbudet på 4,7 mill. kroner.

Utbyggingsavtale for Risenga ut på høring

I området Risenga idrettspark planlegges og igangsettes flere nye utbyggingsprosjekter i offentlig regi. Prosjektene har ulike fremdriftsplaner, men de fleste er planlagt ferdigstilt i tidsrommet 2019-2021.

– Det er nødvendig i slike prosjekter å ha en utbyggingsavtale for å regulere blant annet ansvar og fordeling av kostnader. Derfor har vi nå vedtatt å legge fremforhandlet utbyggingsavtale for Risenga idrettspark med Akershus fylkeskommune ut til offentlig ettersyn, sier ordføreren.

Utbyggingsavtalen følger de overordnede prinsipper som ble vedtatt for inngåelse av slike avtaler vedtatt i K-sak 12/17. Utbyggingsavtalen er innenfor vedtatte rammer for bruk av slike avtaler i Asker kommune.

Rådmannen kommer tilbake med sak for politisk behandling som omhandler uteoppholdsarealene mellom de ulike utbyggingsprosjektene i området samt egne saker knyttet til Risenga ishall og Leikvollhallen.

Les mer om Risenga-utbyggingen 

Fellesnemda overtar Spikkestadutvalgets oppgaver

Formannskapet vedtok at fellesnemnda overtar Spikkestadutvalgets oppgaver innenfor samferdsel fram til oktober 2019.

– Nå som arbeidet med opprettelsen av nye Asker er godt i gang, er det naturlig at fellesnemnda midlertidig overtar oppgavene til Spikkestadutvalget. Det er viktig å sikre videreføring av politisk kompetanse, tverrpolitiske nettverk og etablert samarbeid, i tillegg til kontinuitet i pågående arbeid og prosesser, sier Conradi.

Spikkestadutvalget har jobbet aktivt for å ivareta samferdselspolitiske utfordringer på tvers av kommune- og fylkesgrenser siden opprettelsen i 2008.

Utvalgets overordnete mål har vært å være en pådriver for en stadig forbedring av den samlete transportkapasiteten i Spikkestadkorridoren.

– Fremtidig vekst i persontrafikken må i hovedsak løses med kollektivtransport, sykling og gange. Det må derfor satses på et stadig forbedret tog-, buss- og båttilbud, samt etablering av et sammenhengende gang- og sykkelveinett i de tre kommunene, sier hun.

I saken mener rådmannen det er viktig å sikre videreføring av politisk kompetanse, tverrpolitisk nettverk og etablert samarbeid, i tillegg til kontinuitet i pågående arbeid og prosesser. Dette ivaretas gjennom notat «videreføring av Spikkestadutvalgets arbeid» datert 3.12.2018. Notatet inneholder også Spikkestadutvalgets anbefalinger til fellesnemda. (se under).

Les mer om Spikkestadutvalgets arbeid