Seks Asker-barnehager får til sammen 2,7 millioner statlige kroner til å øke bemanningen. Våren 2018 vedtok Stortinget krav til minimumsbemanning i barnehagene med en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Barnehagene hadde frist til 1. august 2019 med å få dette på plass.

- Dette gir et godt løft for de barnehagene det gjelder, sier ordfører Lene Conradi som også understreker betydningen av at staten fullfinansierer nye krav de kommer med. Hun er samtidig glad for at det allerede i høst følger penger med Stortingsvedtaket.

I revidert nasjonalbudsjett bevilget Stortinget 100 millioner kroner til innføringen av bemanningsnormen i kommuner der det er mer enn seks barn per ansatt i kommunale barnehager. På landsbasis går pengene til 139 private og 86 kommunale barnehager. Av disse er seks i Asker som samlet får 2,7 millioner kroner. 

Følgende barnehager får ekstrabevilgning i Asker: Hval Gård barnehage, Hvalstad barnehage, Lilleborgen barnehage, Engelsrud barnehage, Ånnerud Barnehus, Furuly barnehage. Tilskuddet er 431 655 kr per private barnehager og 465 115 kr per kommunale barnehager.

Asker kommune har det siste året jobbet systematisk for å legge til rette for at bemanningsnormene i skole og barnehage blir oppfylt.