Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet torsdag 12. oktober. Dette er i det nederst intervallet regjeringen varslet i Kommuneproposisjonen i vår, der de la opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner.

Veksten i frie inntekter henger nøye sammen med endringer i innbyggertallet og utviklingen i demografien og reflekterer dermed befolkningsutviklingen i Asker.

- Vi skal nå se på detaljene i statsbudsjettet og hva dette vil bety for Asker kommune og Askers innbyggere, sier ordfører Lene Conradi. – Men allerede nå kan vi si at det økonomiske opplegget for kommunesektoren er i tråd med hva regjeringen tidligere har varslet. - Rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2018-2021 bygger på dette. Vi kan dermed fortsette å gi Askers innbyggere gode tjenester samt gå videre med våre planlagte tiltak og investeringer for å skape et best mulig lokalsamfunn, sier Conradi.

- Vi legger også merke til at regjeringen ønsker økt satsingen på tidlig innsats i barnehage og skole. Og øker bevilgningene til dette. Denne satsningen er gledelig da den bygger opp under vårt arbeid over flere år med forebygging og tidlig innsats innen oppvekstsektoren i Asker, sier ordføreren.

Betydning for Asker kommune

Nytt vendespor på Asker stasjon

Gledelig for Asker er det at det planlegges et nytt vendespor på Asker stasjon. Dette finansieres innenfor regjeringens foreslåtte ramme på 233 millioner kroner. Formålet er å få økt kapasitet og tiltak på stasjoner og knutepunkter. Dette er et av flere kapasitetsøkende (frekvens, kapasitet og regularitet) tiltak som planlegges på togruten Spikkestad-Asker-Oslo-S-Lillestrøm.

Redusert tilskudd til ressurskrevende velferdstjenester

Regjeringen reduserer for tredje år på rad den statlige finansieringen av ressurskrevende tjenester, det vil si kommunale tjenester til innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser. Dette er negativt for Asker kommune.

Vigsler til kommunen

Kommunen har fått i oppdrag å stå for borgerlige vigsler fra 2018 og har mottatt et beløp på 34 000 kroner. Dette er vesentlig mindre en hva kostnadene for vigsler vil utgjøre for kommunen.

Kommunereformen

Regjeringen øker ordninger med regiontilskudd til 200 millioner kroner. Tilskuddet skal gå til kommuner som vil få nye oppgaver og en mer sentral rolle i den nye regioninndelingen.

Vekst i de frie inntektene til kommunene

Regjeringen legger i Statsbudsjettet for 2018 opp til en vekst i de frie inntektene til kommunene på rundt 3,6 milliarder kroner.

Veksten i de frie inntektene er begrunnet i følgende satsingsområder:

  • 200 millioner kroner til tidlig innsats i barnehage og skole.
  • 200 millioner kroner til forebyggende tiltak til barn, unge og familier. Midlene kan brukes for eksempel i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, eller til satsing på sosiallærere, psykologer eller samarbeid med private aktører om foreldrestøttene tiltak.
  • 300 millioner kroner til et bedre tilbud til rusavhengige.

Se detaljer om Statsbudsjettet 2018 på regjeringen.no

Her finner du Rådmannens forslag til Handlingsprogram for 2018-2021