Kommunestyret vedtok i sitt møte 14. november Temaplan for bekjempelse av fattigdom 2017-2020.

- Vi ønsker at alle skal ha en trygg og god oppvekst i Asker. Samtidig ser vi at for mange Asker-barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Vi vet at barn i en slik situasjon er spesielt sårbare når det gjelder egen helse og at de står i fare for å oppleve utenforskap og marginalisering, sier Lene Conradi etter at temaplanen ble vedtatt 14. november 2017.

De fleste barn og unge har foreldre som er involverte og engasjerer seg i sine barns hverdag , og nyter godt av den velstandsøkning som har vært i Norge og i Asker. Samtidig skjer det en utvikling der forskjellene øker, og et av utslagene her er en økt barnefattigdom. Dette er en alvorlig situasjon for de barn og unge det angår.

Temaplan for bekjempelse av fattigdom 2017 – 2020 legger spesielt vekt på aldersgruppen barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt.

Sammensatt problem

Fattigdomsproblematikken er sammensatt og kompleks - både på individ -og gruppenivå. Data og statistikkgrunnlaget i temaplanen viser til at det forekommer sammenhenger som ikke gir en tydelige svar på fattigdomsfenomenet. Barnefattigdom kan best beskrives som en konsekvens av familiens utsatte levekårssituasjon. Bruk av både helhetlige, universelle og målrettede tiltak er nødvendig for å kunne møte fattigdomsutfordringen. Blant annet er språk og arbeid viktig for foreldrene.

- Vi må vi jobbe systematisk og helhetlig for at barna får en god og inkluderende oppvekst. Vi må nå barna - her og nå, og vi må samtidig jobbe langsiktig med blant annet foreldrene. Da er det avgjørende med nødvendige språkkunnskaper og at de har et arbeid å gå til, sier ordfører Lene Conradi.

Gode, universelle tjenester for alle

Asker har god kvalitet og bredde i sine tjenester, der forebygging og tidlig innsats, helhet og samordning, kvalitet og kompetanse står i sentrum. I tillegg har kommunen mange og ulike tiltak som støtter opp om de barn og unge som trenger noe mer. I temaplanen er det foreslått ulike tiltak som imøtekommer arbeidet for å motvirke barnefattigdommens konsekvenser.

Helhetlig arbeid nødvendig

Temaplanen vektlegger at en helhetlig tilnærming innebærer at flere fagområder må jobbe sammen. «Barnefattigdom» må forstås ut fra flere perspektiver, og i arbeidet med å motvirke uheldige konsekvenser må man se barna og deres familier i en sammenheng. Barn «eier» ikke sin fattigdomssituasjon, men konsekvensene og deres levekår blir påvirket gjennom familiens inntektssituasjon.

Andel familier med lavinntekt øker nasjonalt og i Asker

Både nasjonalt og i Asker er andelen av familier som lever med vedvarende lavinntekt økende. Økningen må i stort sees i sammenheng med økningen i innvandrerbefolkningen. Både blant arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper er yrkesaktiviteten lavere enn for dem med norsk etnisk bakgrunn. Det er en økende andel unge og unge voksne i lavinntektsgruppene, en nedgang i gruppen eldre fra 67 år og oppover og sterkt vekst i gruppen enslige forsørgere og husholdninger med innvandrerbakgrunn.

Andel barn i familier med vedvarende lavinntekt har også økt de siste årene, både innenfor gruppen av innvandrere og for barn i etnisk norske familier. Barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt er spesielt sårbare når det gjelder egen helse og står i fare for å oppleve utenforskap og marginalisering.

De universelle tjenestene er ryggraden

De ordinære kommunale, universelle tjenestene - blant annet skole, barnehage, helsesøster, helsetjenester og Nav - er «ryggraden» i arbeidet overfor barn, unge og familier med vedvarende lavinntekt. Det gjør det mulig å bedre nå dem det gjelder på en helhetlig måte.

Språk og arbeid viktigst

Kortsiktige strategier brukes for å avhjelpe negative konsekvenser for barnet – her og nå. Langsiktige strategier retter seg i større grad mot foreldrene og på hvilken måte kommunen kan støtte opp om foreldreansvaret. I dette arbeidet er språktiltak og inkludering i arbeidslivet særlig viktig.

Kommunens viktigste grep

Kommunen skal i arbeidet med Temaplan for bekjempelse av fattigdom legge særlig vekt på følgende strategier:

  • Styrke foreldrekompetansen og de grunnleggende ferdighetene.
  • Styrke det psykososiale miljøet i barnehage, skole og SFO .
  • Styrke språkopplæringen til personer med spesielle behov.
  • Styrke individets muligheter for deltagelse i fritidsaktiviteter .
  • Styrke de universelle tiltakene som rettes mot barn, unge og familien.

Som ett av flere tiltak, har Rådmannen foreslått i Handlingsprogram og budsjett for 2018-2021 å avsette 2 millioner kroner årlig til et aktivitetskort til barn og unge mellom 6-16 år. Aktivitetene skal formidles via en nettbasert aktivitetskalender, kalt Aktiv i Asker.

Låneordning for idrettsutstyr etableres etter BUA-modellen, i samarbeid med idretten og frivilligsentralene.

Handlingsprogrammet behandles i Formannskapet 21. november og er til endelig behandling i Kommunestyret 12. desember.

Temaplanen og politisk behandling