Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og økende miljøutfordringer krever kraftfulle tiltak. Kommunestyret har vedtatt ny kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen) for perioden 2018-2030.

Lene Conradi på elsykkel
Elsykler kommer for fullt og utgjør en stadig større andel av sykkelsalget. Her ankommer ordfører Lene Conradi rådhuset på elsykkel.

– Asker ønsker fortsatt å være en ledende kommune på energi-, klima- og miljøområdet, og setter seg ambisiøse mål i denne planen. Miljøutfordringene på jordkloden vår øker, og det haster med kraftfulle tiltak, sier saksordfører, Trine Bendixen.

Redusert bilbruk gjennom bedre kollektivtransport, sykkelmuligheter og knutepunktutvikling er eksempler på tiltak som gjør det lettere å leve miljø- og klimavennlig i Asker.

– Elbil, elsykkel og utslippsfrie ferger og busser, samt innovative løsninger innenfor bygg og anlegg er andre viktige teknologiske løsninger på veien mot et lavutslippssamfunn. Videre ønsker vi å være en foregangskommune i arbeidet med å redusere forsøpling og tilførsel av mikroplast til naturen, sier Bendixen.

Asker skal være et lavutslippssamfunn i 2050

Et viktig mål på veien til å være et lavutslippssamfunn i 2050, er at klimagassutslippene i 2030 skal være 55 prosent lavere enn de var i 2009. Kommunen vil starte arbeidet med å gjennomføre de prioriterte tiltakene i planen umiddelbart.

Saksordføreren sier at det er spesielt på området transport Asker har sine største direkte utslipp av klimagasser.

– Et viktig nytt element i denne planen er at den i større grad tar hensyn til de indirekte utslippene av klimagasser fra forbruk og anskaffelser, sier hun.

Elsykler kommer for fullt

Asker er en elbilkommune, men har fortsatt rundt 85 prosent diesel- og bensinbiler.

– Etter hvert som elbilandelen øker med gradvis utskifting av bilparken oppnås store reduksjoner i de direkte utslippene av klimagasser. Men redusert bilbruk vil selvsagt gi raskere utslippsreduksjoner enn å vente på «elbileffekten», sier Bendixen.

Ellers kommer elsykler for fullt og utgjør en stadig større andel av sykkelsalget.

– Elsyklistene sykler mer og lengre enn andre syklister. I kuperte Asker er det et stort potensiale ved at elsyklene etter hvert kan utgjøre et betydelig transportarbeid og erstatte bilen i mange sammenhenger, forteller hun.

Hun sier at ferger som går på strøm, hydrogen eller biogass var for få år siden nærmest ukjent. Asker vil følge utviklingen nøye og være en pådriver for at dette blir realisert også i Asker i nær framtid. Formannskapet har nettopp gitt støtte til rådmannens forslag om at Asker kommune skal sette av 50 millioner til et miljøfond, for å bidra til at det blir etablert fergedrift basert på strøm, hydrogen eller biogass på strekningen Oslo-Vollen-Slemmestad-Sætre.

Værbeskyttet elsykkel 

Røyken og Asker kommuner har fått tilsagn om midler fra Miljødirektoratet til kjøp av et antall «værbeskyttede» elsykler (se video under).

– Asker har sykkelbystatus og kommunestyret har nettopp vedtatt en sykkelplan med ambisiøse mål om større sykkelandel. For mange er dårlig vær et hinder for å sykle. Da kan slike «værbeskyttede» elsykler være med på å få folk til å sykle også når det pøser ned, sier Bjørn Nordby, miljøvernleder i Asker kommune.

Han sier videre at i forbindelse i nye utbyggingsområder kan være aktuelt å legge til rette for slike kjøretøy gjennom f.eks. deleordninger. 

Teknologi løser ikke alt

– Endringer av vaner og forbruksmønster må til. Det grønne skifte kan ikke gjennomføres uten innbyggernes støtte og medvirkning. Innen avfall og gjenvinning ligger Asker i front. Matsvinnet går ned og det er satt i gang en rekke tiltak for å fremme ombruk. Innsamling og transport av avfall er på god vei til å bli fossilfri, sier saksordføreren.

Tilsvarende er arealpolitikken avgjørende for å legge til rette for klima og miljøvennlig utbygging som reduserer transportbehovet, motiverer til et mer kortreist liv og ivaretar hensynet til naturmangfold og klimaendringer. Planen legger opp til mer deling og ombruk, som er viktig i sirkulærøkonomien.

Asker kommune skal gå foran

Plastforsøpling har skapt et stort engasjement hos folk verden rundt.

– Asker skal fremstå som en kommune uten forsøpling. Målet er at vi fremstår som en kommune uten forsøpling og en foregangskommune i arbeidet med å redusere tilførsel av mikroplast til naturen, sier Bendixen.

Under kommunestyremøtet 13. november kom det flere vedtakspunkter inn i planen. Ett av disse var at kommunale bygg skal være nullutslippsbygg innen 2025, ikke 2030 som først foreslått i planen. Det ble også vedtatt at alle kommunale bygge- og anleggsplasser er fossil- og utslippsfrie innen 2025.

– På kommunestyremøtet fikk rådmannen i oppgave å utrede kostnader, inntektspotensial og klimagevinster ved å installere solceller på eksisterende kommunale bygg innen 2022, sier saksordføreren.

I tillegg ble rådmannen bedt om å legge fram en sak om hvordan Asker kommune gjennom planen kan bli en foregangskommune innen sirkulær økonomi.

Kistefossdammen
I mai 2017 stod Kistefossdammen barnehage klar. Barnehagen er et FutureBuilt-prosjekt og har et sterkt miljøfokus. Den er bygd som et Plusshus, og skal produsere mer energi enn den bruker. Det er solceller på taket, og andre løsninger som gir god miljøgevinst.

Skolen er en viktig samarbeidspartner

– Skolene og barnehagene er viktige i det holdningsskapende arbeidet. Klima, energi og miljø er i dag en del av lærerplanen gjennom naturfag og samfunnsfag. Videre er skolene en arena hvor elevene utvikler verdier og miljørettede vaner som de vil ha med seg inn i voksenlivet, sier Bendixen. 

Kommunestyremøtet vedtok KLEM-planen 13. november.

Fakta

  • Den nye planen er en videreføring av kommunens tidligere arbeid på området, og bygger på regionale og nasjonale planer.
  • Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030 (KLEM-planen) er laget for nåværende Asker, og er en oppdatering av Asker kommunes energi- og klimaplan fra 2013. Både kunnskapsgrunnlag, mål og tiltak er primært basert på data for dagens Asker. Røyken og Hurum kommuners relativt nye energi- og klimaplaner er brukt i arbeidet.
  • Asker starter arbeidet med å gjennomføre de prioriterte tiltakene umiddelbart.
  • Etter 2020 utarbeides ny plan for klima, energi og miljø for hele den nye kommunen.
  • Politikerne ønsker en jevnlig rapportering på oppnådde resultater. 

Her kan du lese hele temaplanen for klima, energi og miljø (KLEM).