Det skal bli mer attraktivt å sykle i Asker. For å oppnå det har kommunestyret vedtatt en ny temaplan for sykkel for 2018 – 2030.

Temaplan sykkel
Temaplan sykkel 2018 - 2030 skal gjøre det mer attraktivt å sykle. For å oppnå dette, må det legges til rette for at sykkel både er, og oppfattes som, et lettvint, trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen, i tillegg til et fint trenings-, og rekreasjonsmiddel.

Hovedmålet i planen er at vi skal øke sykkelandelen i Asker kommune til åtte prosent innen 2026, og 12 prosent innen 2030.

– Temaplanen har ambisiøse mål for sykling i kommunen, og det kreves høy innsats for å nå dem. Flere tiltak, både fysiske og ikke-fysiske, må iverksettes før det er attraktivt å sykle for alle, sier saksordfører, Bernt Bucher Johannessen.

Det gjennomføres mange korte reiser innad i kommunen, og det er viktig å arbeide for at flere av disse turene tas på sykkel.

– Å få barn og unge til å sykle mer er også et viktig bidrag til å øke sykkelandelen, og samtidig bygge en god sykkelkultur for fremtiden, fortsetter han.

 Barn og unge i temaplan sykkel
Innsatsområde 4 er barn og unge. Målet er at andelen barn og unge som går og sykler er mer enn 80 prosent innen 2026. Planen har videre som mål at andelen barn og unge som går eller sykler til fritidsaktiviteter er 40 prosent innen 2026.

Stort potensial

Asker er en sentral kommune i Akershus, hvor Asker sentrum er utpekt som en av seks regionale byer i Oslo og Akershus. Asker ligger også delvis innenfor bybåndet, hvor en høyere vekst skal tas. Derfor må Asker etterstrebe overordnede mål hvor det sies at all trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og kollektiv.

– Sykkelandelen i Asker er i dag betydelig lavere enn det nasjonale målet, men det finnes et stort potensial for å øke denne, sier han.

Temaplanen tar utgangspunkt i overordnede nasjonale, regionale og lokale føringer og strategier.

– Økt sykkelandel bidrar til triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte, sier Bucher Johannessen.

Sykkel som foretrukket fremkomstmiddel

– Vi må legge til rette for at sykkel både er, og oppfattes som, et lettvint, trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen, i tillegg til et fint trenings-, og rekreasjonsmiddel, sier saksordføreren.

Temaplanen definerer fire innsatsområder:

  • Arealbruk og planlegging: organisering og styrking av kommunens sykkelarbeid.
  • Kvalitet på tilbudet: legge bedre til rette for sykling gjennom bedre standard på sykkelveinettet og økt satsing på drift og vedlikehold.
  • Reisevaner: endre vaner gjennom informasjonsarbeid, motivasjonstiltak og kampanjer.
  • Barn og unge: gjøre det enklere, tryggere og mer attraktivt å sykle til skole og fritidsaktiviteter.

Planen har tallfestede mål frem mot 2026 og 2030.

Bred medvirkning

– Vi har gjennomført bred medvirkning, som del av arbeidet med temaplanen, forteller han.

Det ble tidlig i arbeidsprosessen (i 2016) avholdt åpen workshop for innbyggere i Asker. I tillegg har De unges kommunestyre, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Asker Idrettsråd, Asker Cykleklubb, Syklistenes Landsforening Asker og Bærum, Asker Velforbund, Nærmiljøsentralene med flere har vært med i prosessen.

Etter kommunesammenslåingen i 2020, skal den nye kommunen utarbeide en felles sykkelplan.

I temaplanen er det utarbeidet en handlingsplan under hvert innsatsområde, samt en oversikt over alle strakstiltak som skal startes opp umiddelbart. Se side 41 i temaplanen.