Omstilling og ansettelsesstopp i Asker kommune

Kommunedirektøren innførte fra mandag 21. august ansettelsesstopp i Asker kommune. Dette er del av omstillingsarbeidet som følge av den krevende økonomiske situasjonen Asker kommune er i. 

Kommunedirektør Lars Bjerke
Foto: Torbjørn Tandberg

- Vi står nå i en svært krevende økonomisk situasjon med behov for omstilling tilsvarende 120 millioner i 2024. Grunnen til omstillingen er blant annet økte kostnader, kraftig prisvekst som ikke er kompensert for, og nedgang i skatteinntekter.

- Dette betyr at hele organisasjonen må bidra, og omstillingen fordeles på de ulike tjenesteområdene, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Nødvendig med omstilling

Asker kommune har i utgangspunktet et godt økonomisk fundament, gode velferdstjenester og en god befolkningsvekst. Handlingsprogram 2023-2026 legger til rette for fortsatt gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne i Asker kommune.

Samtidig påvirker krigen i Ukraina, energikrisen i Europa, sterk prisvekst, en stigende rente, usikkerhet i finansmarkedet i stor grad Asker kommunes økonomi som nå preges av langt større usikkerhet enn normalt.

- En robust og bærekraftig kommuneøkonomi er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er nødvendig med omstilling og effektivisering for at Asker kommune skal kunne møte utfordringene og ha økonomisk bærekraft også i årene framover, sier Bjerke.

 Innfører ansettelsesstopp fra 21. august

- En viktig del av dette er å ha kontroll på kostnadene. Derfor innfører vi nå, i forbindelse med omstillingsprogrammet som er iverksatt, en ansettelsesstopp i organisasjonen fra august. Dette innebærer at ansettelsesmyndigheten som er delegert gjennom kommunens delegeringsreglement til virksomhetsledere, midlertidig er trukket tilbake. 

Alle stillinger skal fra mandag 21. august vurderes og godkjennes av den enkelte tjenestedirektør etter en helhetlig vurdering - blant annet om det er budsjettmessig dekning for stillingen før den utlyses.

Følgende stillinger er unntatt

Årsaken til at disse stillingene er unntatt, er at de enten knytter seg til en definert bemanningsnorm eller det er stillinger som det er spesielt vanskelig å rekruttere til:

  • Undervisningspersonell i skole
  • Sykepleiere og vernepleiere
  • Personell i barnehager (innenfor definert bemanningsnorm)
  • Leger

Det er utarbeidet rutine for ansettelsesstopp.