Asker kommune avventer flytting av omsorgstjeneste fra Mjøsen til Asker, etter å ha vært i dialog med Fylkesmannen. Fylkesmannen krever at kommunen gjør nye vurderinger og sikrer bredere brukermedvirkning.

- Vi har vært i dialog med Fylkesmannen, og omgjør nå, av hensyn til de berørte i saken, vedtak om flytting av omsorgstjeneste til Asker, sier Anne Cathrine Garder, virksomhetsleder Brukertorget i Asker kommune. Hun beklager samtidig at kommunen har bidratt til å skape usikkerhet for de berørte.

Asker kommune anskaffet i 2015 et midlertidig omsorgstilbud hos Mjøsen for bruker i påvente av at kommunen kunne etablere et heldøgns omsorg og velferdstilbud i Asker kommune. I et og et halvt år er det arbeidet med å etablere et slikt tilbud. Det er nå etablert en egen spesialtilpasset bolig for denne brukeren og et eget fagteam med en andel på over 50 prosent høyskoleutdannede terapeuter som har forberedt tjenestetilbud i hjemkommunen. Beslutningen om flytting tilbake til Asker har blitt innklaget til Fylkesmannen.

Fylkesmannen krever mer tid og medvirkning

Fylkesmannen har i sin foreløpige uttalelse til kommunen gitt uttrykk for at flytting av en sårbar person er et inngripende tiltak som krever mer tid, en bredere prosess med brukermedvirkning og utfyllende dokumentasjon om tilbudet brukeren vil få i Asker kommune. Kommunen har i sin beslutning vektlagt den usikkerhet prosessen omkring flytting har medført for de berørte i saken. Saken stilles nå i bero inntil videre.

- Vi tar selvsagt Fylkesmannens vedtak til etterretning. Brukermedvirkning er viktig for oss. Det har det også vært i denne saken. Nå får vi anledning til å gjennomgå tjenestene en gang til sammen med de berørte, slik at vi kan finne gode løsninger, sier Garder.

Kommunen avventer nå det formelle svaret fra og en videre dialog med Fylkesmannen om saken.

Bygger kompetanse i Asker

Kommunen må, når det gjelder innbyggere og brukere med behov for omfattende tjenester, vurdere behov og tjenester i et livsløpsperspektiv. Slike tjenester kan i utgangspunktet best løses der vedkommende har vokst opp, har tilhørighet og nærhet til familie og venner. Det er primært hjemstedskommunen som kan bidra til deltakelse i arbeid og fritidsaktivitet sammen med nære personer man kjenner.

Asker kommune har derfor de siste årene arbeidet med å utvikle tjenester med fullverdig helse- og omsorgstilbud i kommunen til innbyggere med behov for omfattende tjenester. Det betyr at kommunen har fokus på rekruttering, kompetansebygging og helhetlige og sammensatte tjenester som er tilgjengelige for innbyggerne der de bor.

- For oss handler det om å yte gode tjenester til innbyggerne i Asker. Da må vi også bygge opp kompetanse for å kunne yte forsvarlige og gode tjenester. Vi skal gi tjenester som er tilpasset de behov tjenestemottaker har til enhver tid, sier Garder.

Tjenester i egen regi

Kommunen skal sørge for at innbyggerne har gode tjenester nær der de bor, noe som også er i tråd med nasjonale føringer.

Parallelt med utviklingsarbeidet de siste årene, har kommunen derfor vurdert, faglig og på individnivå, muligheten for å redusere antall kjøpte omsorgstilbud utenfor Asker kommune. Dette har vært et av flere ledd i å bygge kompetansenettverk i egen kommune. Innbyggere som kommunen har kjøpt plass til andre steder, har ofte sammensatte behov for tjenester gitt av personell med god kompetanse. Denne kompetansen søker Asker kommune å tilby innbyggerne i egen kommune, fremfor å kjøpe den utenfor kommunen.

Utnytte ressursene bedre

- Å kjøpe omsorgstjenester utenfor Asker kommune vil i hovedsak være en midlertidig tjeneste i påvente av et tilsvarende tilbud i hjemkommunen, da vi som en stor kommune ønsker å kunne tilby nødvendig kompetanse og gode tjenester til innbyggerne i egen kommune, fremfor å kjøpe den, sier Garder.

I følge virksomhetslederen er omsorgstjenester kjøpt andre steder ofte ikke den mest optimale måten å organisere tjenestene på, og hun mener at kommunen kan tilby minst like gode tjenester i Asker.

- Vi vil kunne gi en vel så god tjeneste i Asker. Ved å bygge opp riktig og god kompetanse i egen regi, vil kommunen over tid også kunne få mer ut av ressursene, nettopp ved å ha sterkere fagmiljø og bedre kompetanse som vil komme enda flere omsorgstrengende innbyggere til gode, sier Garder.

Rådmannen vil på anmodning fra ordfører orientere komite og formannskap ved første anledning.