I oktober 2016 vedtok kommunestyret i Asker satsingen Digital læring i skolen. Alle lærere har vært gjennom et omfattende program for kompetanseutvikling i tre år, og alle elever har fått sin personlige digitale enhet. Skolene er nå godt forberedt for videre utvikling med digital læring.

I tre år har skolene i Asker jobbet for å få til et digitalt løft for læring. Prosjektet har hatt en årlig prislapp på 10 millioner kroner årlig til infrastruktur og maskinvare. I tillegg har det vært implementeringskostnader for kompetanseheving for de ansatte på rundt 5 millioner totalt over 3 år.

- Sammen med et omfattende kompetanseløft for alle lærere, gir dette mulighetene for nye og varierte læringsformer for å ruste elevene til å leve og jobbe i det digitaliserte samfunnet vi har, sier leder av oppvekstkomiteen, Håvard Espelin.

- Gode digitale ferdigheter er en forutsetning for fremtidige borgeres deltakelse i samfunnet. Da er det riktig å satse i skolen. Dette prosjektet har vært en av de store digitale satsningene for Asker de siste årene. Vi ønsket å satse på en fremtidsrettet skole hvor både elever og lærere utvikler en digital kompetanse, hvor de vet å bruke digitale læremidler på en faglig forsvarlig måte, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Systematisk arbeid og kompetanseutvikling

Skoleutvikling med så mange deltagere samtidig tar tid, og mye arbeid gjenstår. Innfasingen av "1 elev – 1 maskin" startet med ungdomsskolene i januar 2017 og har gradvis blitt rullet ut i løpet av 45 måneder (ca 3,5 år). Alle elever har nå en personlig enhet. Asker valgte å gå for Chromebook til alle elevene.

- Det har vært avgjørende viktig å jobbe systematisk med innføringen av digital læring. Det holder ikke å dele ut en maskin til hver elev. Vi har jobbet grundig med kompetanseheving for å legge til rette for at det faktisk blir et løft for både elever, lærere og læringsmiljø, sier Kai Lund, oppvekstdirektør i Asker og i nye Asker.

Han legger vekt på at dette ikke er et arbeid som kan avsluttes.
- Dette er bare begynnelsen. Vi må hele tiden videreutvikle oss for å skape en så relevant og god skole som mulig framover, sier han.

Askers 800 lærere har gjennomført systematisk kompetanseheving gjennom et samarbeid med Utdanningsdirektoratet og deres IKTplan.no. De aller fleste lærere har fått to-dagers kurs, og modellering i sitt eget klasserom fra ekstern kursleverandør.

- Sist men ikke minst har erfaringsdeling lokalt på skolene og i organiserte fysiske og digitale kommunale nettverk stått sentralt for å dele god undervisningspraksis. I tillegg til fellesprosjektet har skolene selv gjennomført forskjellige lokale aktiviteter som workshops, kurs og utprøving av ny innovativ praksis. Under gjennomføringen har vi også hatt egne ressurser sentralt som har vært ute i skolene og veiledet, sier Ivar Berg, prosjektleder for digitalsatsningen.

Digitalsatsningen fortsetter i nye Asker

Prosjektet Digital læring startet i askerskolen, og har først og fremst forgått der. Men hurumskolen ble med og gjennomførte samme opplegg kort tid etter oppstart. Skolene i Røyken har foreløpig hatt sitt eget opplegg, men har nå fått maskiner til alle elevene.

- For å legge til rette for at alle skolene i den nye kommunen har like forutsetninger, har Røyken den siste tiden fått tildelt maskiner fra Asker slik at alle de 12 000 elevene i nye Asker har én maskin hver, sier prosjektleder Ivar Berg.

Selve prosjektet avsluttes nå når Røyken, Hurum og Asker blir en ny kommune med nytt kommunestyre. Kommunen planlegger videre satsning frem mot 2023 gjennom arbeidet med ny læreplan for nye Asker som iverksettes høsten 2020.

- Vi ønsker å gi elevene i Askerskolen mulighet til å utvikle seg i tråd med de forventninger og ambisjoner vi har i samfunnet for øvrig. Da det ble besluttet at de tre kommunene skulle slå seg sammen, ble det raskt klart at prosjektet skulle fortsette inn i ny kommune, sier Kai Lund, oppvekstdirektør.

Her er elevene Sofia og Emil fra Mellom-Nes skole, sammen med ordfører Lene Conradi, og rektor på Mellom-Nes Kirsti Grana Windsvold helt til høyre. Bildet ble tatt i forbindelse med offentliggjøringen av rapporten.