Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder om 55 flyktninger i Asker i 2018. Dette er 20 mer enn tidligere vedtak i Asker kommune. Rådmann fremmer sak i formannskapet 21. august.

Asker kommune er tidligere anmodet om å bosette 35 flyktninger i 2018. På grunn av endringer i behovet for bosettingsplasser for flyktninger i år, er anmodningen justert opp til 55. Dette inkluderer også enslige mindreårige.

- Formannskapet skal behandle sak om dette i august. Vi har kapasitet til dette og er i utgangspunktet positive til denne anmodningen fra sentrale myndigheter. Saken kommer til formannskapet i august, sier rådmannen.

Formannskapets tidligere vedtak var «Asker kommune følger anmodningen fra IMDI om bosetting av totalt 35 flyktninger i 2018, inkludert 3 enslige mindreårige.»

Nødvendig med fleksibel bosettingskapasitet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) planlegger bosettingsarbeidet ut ifra prognoser over ankomster og antall innvilgede asylsøknader. Disse kan variere gjennom året og det er viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger er fleksibel og kan justeres i tråd med behovet.

«For å imøtekomme et økt behov for bosettingsplasser i år, anmoder vi nå Asker kommune om å bosette til sammen 55 flyktninger i 2018, en økning på 20 plasser. Vi ber om at ytterligere 5 av plassene er forbeholdt enslige mindreårige over 15 år. Vi ber om at kommunen er fleksibel i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg.», står det i brevet fra IMDI.

Viktig for integrering

IMDI skriver blant annet at et presist vedtak om antall flyktninger kommunen er viktig, og understreker at et kommunalt vedtak som er i tråd med anmodningen vil bidra til at bosettingsprosessen går raskere og medvirke til kortere ventetid for den enkelte. 

«Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. IMDI takker Asker kommune for deres innsats i dette arbeidet.» står det i brevet.