Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Et godt økonomisk resultat i 2019

Asker, Røyken og Hurum kommuner hadde samlet sett et netto driftsresultat på 379 millioner kroner i 2019.

Kommunedirektør Lars Bjerke

De tre kommunene har jobbet etter felles økonomiske handlingsregler for å sikre den nye kommunen et godt utgangspunkt og økonomisk handlingsrom. Det har vært et krevende år hva gjelder de sentrale økonomiske rammene, økt behov i befolkningen for velferdstjenester og at mye ressurser har gått til arbeidet med omstilling og det å bygge og forberede den nye kommunen.
 
– Jeg er svært glad for dette gode netto driftsresultatet på hele 379 millioner kroner, som gir oss et godt økonomisk handlingsrom til å levere gode velferdstjenester og jobbe for en bærekraftig samfunnsutvikling, sier tidligere leder av fellesnemda og nå ordfører i Asker kommune, Lene Conradi. Hun
legger til at hun er imponert av innsatsen ledere og ansatte har bidratt med i en periode med store omstillinger.

Tall for Hurum kommune

– Det har vært et krevende økonomisk år for Hurum. Det er godt å se at resultatet nå ser vesentlig bedre ut enn ved rapportering så sent som i november i fjor, sier den tidligere kommunedirektøren i Hurum, Lars Joakim Tveit.

Netto driftsresultat for Hurum kommune ble negativt med 8,9 millioner kroner, mens regnskapsmessig resultat ble et merforbruk på 5,6 millioner kroner. Tjenesteområdene har samlet sett et avvik fra budsjett på 31,2 millioner kroner. De største utfordringene ligger innenfor helse og omsorg som står for 28,4 millioner kroner av budsjettavviket, mens skoleområdet har et negativt avvik på 4,5 millioner kroner. De økonomiske utfordringene ble meldt til kommunestyret i tertialrapportene i 2019.

Frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd) ble 10,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Lavere pensjonskostnader ga et positivt avvik på 6 millioner kroner. Kommunen har også et positivt avvik på finansområdet – med høyere
utbytte fra Lindum Oredalen AS enn budsjettert og en budsjettreserve på renter og avdrag.

Nøkkeltall regnskap Hurum kommune (tall i mill. kr.)
År 2019 2018
Netto driftsresultat -8,9  -17,5
Regnskapsmessig resultat  -5,6 0
Resultatgrad -1,3 % -2,67 %
Disposisjonsfond  40,5 41,8
Gjeld  837,8  684

Tall for Røyken kommune

– Røyken kommune har hatt et krevende år med hensyn til økonomi. De største utfordringene ligger innenfor helse og omsorg som har et negativt budsjettavvik på 14,4 millioner kroner. Det har imidlertid blitt jobbet systematisk og godt gjennom høsten 2019 for å håndtere kommunens økonomi, og samlet sett har tjenesteområdene et mindreforbruk på 5,6 millioner kroner, sier tidligere rådmann i Røyken, Per Morstad.
 
Røyken kommune har hatt en svikt i skatteinntektene, men inntektsutjevning har likevel medført en positivt inntekt, sett skatt og rammetilskudd under ett. Samlet sett ble frie inntekter 1,4 millioner kroner høyere enn budsjettert.
 
Kommunen har også hatt større utgifter enn budsjettert til pensjon, men i løpet av de siste måneder har utgiftene blitt mindre – noe som har medført at Røyken har kommet bedre ut enn tidligere prognoser.  
 
Røyken kommune legger frem et positivt nettodriftsresultat på 14,1 millioner kroner og et positivt regnskapsmessig resultat på 2,9 millioner kroner. 

Nøkkeltall regnskap Røyken kommune (tall i mill. kr.) 
År 2019 2018
Netto driftsresultat 14,1 19,1
Regnskapsmessig resultat 2,9 10,8
Resultatgrad 0,8 % 1,1 %
Disposisjonsfond 107,5 112
Gjeld 834,8 703,3

Tall for Asker kommune

– Asker kommune har hatt et godt år med et netto driftsresultat på 7 % eller 373,8 millioner kroner, og et regnskapsmessig resultat på 276,9 millioner kroner, sier tidligere rådmann i Asker, Lars Bjerke.
 
Enkelte av tjenesteområdene har negative budsjettavvik i 2019, bl.a. innenfor helse og omsorg, administrasjon og ledelse samt kultur. Samlet sett var tjenesteområdene i balanse (-0,01 %).
 
– Dette viser at det samlet sett har vært en god økonomistyring i tjenesteområdene, sier Bjerke.
 
Asker har hatt betydelig høyere skatteinntekter enn budsjettert i 2019 (190,6 millioner kroner), men etter inntektsutjevning er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 95,6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Lavere pensjonskostnader har også bidratt i positiv retning, da pensjonsutgiftene ble 53 millioner kroner lavere enn forventet.
 
Asker kommune har et energifond som pr. 31.12.19 hadde en verdi på ca. 1,5 milliarder kroner. Det har vært et meget godt år for kommunens finansforvaltning med en total avkastning i 2019 på hele 15,7 % eller 208,5 millioner kroner.
 
– Dette innebærer at kommunen har et positivt avvik på finansområdet på 155 millioner kroner, herav 147 millioner kroner knyttet til avkastning energifond. Asker kommune har en meget god og robust finanspolitikk som scorer bedre en referanse indeks og med en historisk høy avkastning i 2019, sier Bjerke.

Nøkkeltall regnskap Asker kommune (tall i mill. kr.)  
År 2019 2018
Netto driftsresultat  373,8 191,7
Regnskapsmessig resultat  276,9 89,9
Resultatgrad  7 % 3,8 %
Disposisjonsfond  1 027,3 1 168
Gjeld  5 779,8 5 485,6