Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Foreldre er godt fornøyde med askerbarnehagene

Utdanningsdirektoratets årlige foreldreundersøkelse viser at foreldre i Asker er veldig godt fornøyde med sin barnehage.

Alle barnehagene, kommunale og private, har høy score, og scorer ganske likt innenfor de ulike temaene undersøkelsen berører. 3.348 foreldre i Asker, tilsvarende 67 prosent, besvarte undersøkelsen, som omfatter både kommunale og private barnehager.

– Barnehagene har jevnt over høy score. Vi er spesielt fornøyd med at foreldrene opplever at de ansatte i barnehagene har en god relasjon til barna, at barna trives i barnehagen og har god utvikling, sier kommunalsjef for barnehage, Bodil Moe.

God relasjon til de ansatte

Det er svært viktig for barnas utvikling og læring at de har en god relasjon til de ansatte i barnehagen.

– De ansatte er rollemodeller for barna, og det barna erfarer i samspillet med bevisste, nære og omsorgsfulle ansatte tar de med seg videre i livet. Med tanke på at denne undersøkelsen ble gjennomført midt i en pandemi, er det ekstra godt å se at foreldre opplever at relasjonen mellom barna og de ansatte har høy kvalitet, sier Moe.

Hun påpeker at dette har stor betydning for mange barn i en tid hvor mye annet i deres i liv har vært ganske annerledes.

Barna trives godt

Foreldrene har også en helt klar opplevelse av at barna trives veldig godt i barnehagen, og at de har god utvikling, og de opplever at barna har venner i barnehagen.

– Sosial kompetanse er nøkkelen til å trives i fellesskapet i barnehagen og bærebjelken for utvikling av selvfølelse, empati og videre læring, sier hun.

Samtidig har året vært preget av pandemien, og endringer har skjedd raskt, og med korte frister.

– Vi har forståelse for at mange foreldre ikke alltid har vært tilfreds med informasjonen de har fått fra barnehagen. I mange barnehager har for eksempel levering og henting foregått på utradisjonelle, men smittevernforsvarlige måter, og nærheten mange foreldre har vært vant til å ha til de ansatte har vært veldig annerledes. Vi ser frem til en mer normalisert hverdag, sier Moe.

Hun sier også at barnehagene har opplevd, særlig det siste halve året, at de virkelig har sett nytten av å ha et godt samarbeid med barnehagens SU (samarbeidsutvalg). SU er et rådgivende organ og skal medvirke og bidra til å ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.

Vil se på fysiske forhold

Samtlige soner har lave score innenfor teamet ute og innemiljø.

– Det er ikke til å stikke under en stol, at vi har barnehager som har noe eldre bygningsmasse, og som ikke har tidsriktig og moderne utforming og fasiliteter. Våre ledere og ansatte gjør en god jobb med å utnytte de fysiske forholdene på best mulig måte til barns beste. Det er iverksatt et større arbeid med en gjennomgang av alle bygg i kommunen. Vi avventer denne rapporten, sier kommunalsjefen.

Viktig verktøy

Foreldreundersøkelsen gir oss viktig informasjon og er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage i egen kvalitetsutvikling.

– Som en del av arbeidet med å sikre og videreutvikle kvaliteten i barnehagene våre er også det viktig å lytte til barnas erfaringer og opplevelser med å gå i barnehagen. Når man får innsikt i hvordan barna i barnehagen trives og opplever sin mulighet for å medvirke i barnehagehverdagen vil det være lettere å arbeide målrettet for å øke kvaliteten i barnehagen, avslutter kommunalsjef for barnehage, Bodil Moe.

Sjekk resultater for den enkelte barnehage på Barnehagefakta.no.