Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Friske koronamidler til kommunesektoren

Regjeringen la fram Revidert nasjonalbudsjett tirsdag 11. mai, et budsjett som bærer preg av at Norge har vært rammet av koronapandemien i over ett år.

Bilde av pengesedler

- Krisen er ikke over, men det er litt lysning nå når smittetallene går ned, og flere og flere får vaksinert seg. Pandemien har preget 2020 og vil prege 2021.

- Det er derfor gledelig at regjeringen har satt av 7,3 friske koronamilliarder til kommunesektoren for å kompensere for koronautgifter også i år, og dermed ser ut til å gjøre det den tidligere har sagt, sier ordfører Lene Conradi i en kommentar til Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Opptatt av de langsiktige konsekvensene

Hun understreker at det foreløpig er usikkert hvor mye av koronamidlene som vil kunne tilfalle Asker, og  minner samtidig om at de langsiktige økonomiske konsekvensene for kommunene, næringsliv og sivilsamfunnet nok langt fra er dekket med dette.

- Jeg mener vi må ha en post-korona plan som skal møte de langsiktige og varige utgiftene som følge av pandemien, for eksempel innenfor tilbud til barn og unge, og til psykisk helsevern.

Her må vi forvente at kommunene får tilført tilstrekkelig med ressurser, også i årene som kommer, for å sikre gode tjenester også etter pandemien, sier Conradi.

Mer til ventilordningen for næringslivet

- Vi har tett og god kontakt med næringslivet i Asker, og mange aktører har hatt et svært vanskelig år. De ulike næringspakkene både nasjonalt og lokalt har spilt en viktig rolle for å holde næringslivet i gang, og ikke minst holde folk i arbeid, så langt det har latt seg gjøre.

- Det er fint at regjeringen viderefører og styrker ventilordningen ved å sette av ytterligere midler - 1 milliard kroner - som kommunene kan fordele til lokale bedrifter for å fortsatt hjelpe dem gjennom krisen, sier ordføreren.

Trangere økonomisk handlingsrom framover

I Kommuneproposisjonen for 2022, som også ble lagt fram tirsdag, anslår regjeringen for neste år en vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2 mrd. og 2,4 mrd. kroner. Skatteanslaget for 2021 økes også for kommunene, noe som også videreføres neste år.

- Dette er positive signaler slik jeg ser det, selv om det foreløpig ikke er helt klart hvilke føringer regjeringen vil legge på pengebruken. Vi står fortsatt i en pandemi, og konsekvensene av den vil vare utover i 2022 også, er jeg redd.

Det er bra at skatteanslaget økes med 3,2 mrd. kroner i inneværende år, og at dette videreføres neste år.

- Vi ser at demografiutfordringene og fremtidige behov innenfor velferdsområdet gir en vekst i underliggende utgifter, særlig innenfor helse og omsorg. Disse utgiftene vil nok utgjøre mer enn det regjeringen regner inn i de faktiske ekstrakostnadene som kommune-Norge får på grunn av befolkningsutviklingen. Derfor vil vi nok måtte belage oss på et noe trangere økonomisk handlingsrom framover, sier Lene Conradi.

Noen hovedtrekk fra Revidert nasjonalbudsjett - til kommunene

  • 1 milliard kroner i økt innbyggertilskudd.
  • 1,5 milliarder kroner i økte skjønnsmidler.
  • 1,2 milliarder kroner til karantenehotell
  • 757 millioner kroner til vaksinering.
  • 1 milliard kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.
  • 100 millioner kroner til massetesting.
  • 79 millioner kroner til pakke for psykisk helse og sårbare grupper.
  • 20 millioner kroner til 300 nye (VTA) varig tilrettelagt arbeids plasser.