Gi ditt innspill til Kommuneplanens arealdel innen 4. juni

I februar vedtok politikerne i Asker å legge forslag til kommuneplan for Asker 2022 – 2034 arealdelen ut til offentlig ettersyn.

Bilde av Slemmestad sett fra sjøen

Det betyr at innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og organisasjoner som er opptatt av Asker samfunnet kan uttale seg om forslaget til arealdel. Du kan gi dine innspill frem til 4. juni.

Kommuneplanens arealdel handler om hvordan vi skal utvikle kommunen vår og bruke arealene i fremtiden. Planen er derfor svært omfattende og viktig for utviklingen av Asker kommune. Det er viktig at de som ønsker å gi innspill til planen blir hørt. Ordfører Lene Conradi håper det blir et stort engasjement rundt planen:

- Dette blir den første kommuneplanen for nye Asker kommune som danner grunnlag for arealbruken i årene fremover, og vi ønsker at det skal være enkelt for alle som vil å komme med innspill. Vi vil ha en så god plan som mulig, der det skal være lett å kjenne igjen Asker-samfunnets identitet og målet vårt om å videreutvikles som en bærekraftig kommune. Derfor håper vi at mange av innbyggerne involverer seg i arbeidet med kommuneplanen.

Hvordan gi innspill?

For å gi innspill kan du gå inn på vår høringsside og gi innspill via et innspillsskjema. Her finner du også informasjon om hvor du finner alle dokumentene og om den politiske behandlingen.

Forslaget til kommuneplanens arealdel består av mange dokumenter. Det viktigste er å se på plankartet som viser hva alle arealene i kommunen kan brukes til.

Bestemmelsene og retningslinjene er reglene for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Planbeskrivelsen forklarer begrunnelsen bak vurderingene som har blitt gjort i planprosessen.

Etter kommuneplanens arealdel er vedtatt skal alle nye planer følge kommuneplanens rammer. Planen blir derfor styrende for blant annet hva du kan bruke dine arealer til i fremtiden, hvordan vi kan bygge ut veier eller hvor skoler skal ligge i fremtiden.