Gjennomgående god kvalitet i askerskolen

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Asker viser mange gode resultater, samtidig som det er områder som krever videre oppfølging.

Elev rekker opp hånden i skoletime

Under kommunestyremøtet 14. juni ble tilstandsrapporten for grunnskolen i Asker kommune 2021 lagt frem. Den har tidligere vært behandlet av Ungdomsrådet, utvalg for oppvekst. Rapporten vurderer blant annet skolemiljø, lærertetthet og læringsresultater. Målet med rapporten er å gi kommunen kunnskap om kvaliteten i opplæringen i skolen, og kunne sammenligne med andre kommuner og med nasjonalt nivå.

Gjennomgående god kvalitet

– Det er gledelig at tilstandsrapporten for 2021 viser at elevene våre har faglige resultater som ligger jevnt over det nasjonale gjennomsnittet. Likevel er det store variasjoner mellom skolene, og erfaringsutveksling mellom dem er nyttig og nødvendig, sier direktør for oppvekst, Kai Erik Lund.

Lærernormen for lærertetthet, som er antall elever per lærer, er ivaretatt. Andelen elever som mottar spesialundervisning har gått ned, og det har over tid vært et mål for askerskolen at elever i størst mulig grad får dekket sine individuelle behov gjennom fortrinnsvis ordinær undervisning.

– Det er en økende andel elever som fullfører videregående skole nasjonalt, og andelen Askerelever som gjennomfører og består videregående opplæring ligger noe over nasjonalt nivå, sier Lund.

Høy trivsel

– Et annet gledelig funn er at Elevundersøkelsen, som gjennomføres årlig, viser at resultatene for læringsmiljø i Asker ligger noe høyrere enn sammenlikningskommuner som Drammen og Bærum innenfor områdene trivsel, støtte fra lærere og faglige utfordringer. Dette er viktig for oss og viser at vi jobber på riktig måte, sier kommunalsjef for grunnskole, Terje Larsen.

Tallene ligger stabilt på samme nivå som 2020, noe som kan tyde på at skolene har opprettholdt en god praksis gjennom pandemien som har vært preget av strenge smitteverntiltak.

– Også mobbing er tema i tilstandsrapporten, alle skolene har høy bevissthet om dette dette viktige området. Askerskolen har nulltoleranse for mobbing, og på 7. og 10. trinn er det en positiv utvikling fra fjoråret. Elevene rapporterer at de opplever mobbing i noe lavere omfang enn både sammenlikningskommuner og nasjonalt nivå, sier Larsen.

Noen bekymringer

Etter pandemien rapporterer skolene om bekymringsfullt fravær. Det har fått økt fokus fra skoleledelsens side, og oppvekstutvalget har vedtatt at dette skal omtales i framtidige rapporter slik at en eventuell tendens kan følges opp.

– En negativ utvikling i motivasjon samlet sett på 5. til 7. trinn og en tilbakegang i leseresultatene på 8. trinn gir grunn til ekstra søkelys på disse områdene. Kommende skoleår vil vi prioritere oppfølging av dette, sier skolesjefen.

Tilstandsrapporten inngår som en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med temaplanen for Oppvekst som Oppvekstutvalget har påbegynt arbeidet med.

Veien videre

Kommunestyremøtet tok den 14. juni 2022 tilstandsrapporten for grunnskolene i Asker kommune 2021 til orientering. De folkevalgte vedtok også at tendenser i forbindelse med og omfang av bekymringsfullt fravær i grunnskolen inkluderes i framtidige tilstandsrapporter.

Les også om Ungdataundersøkelsen, som ble lansert 15. juni. Der forteller 7800 elever i Asker kommune forteller om hvordan de har det på skolen og ellers i livet.