Kommunen vil lære av rapport om spesialundervisning

En ny Deloitte-rapport om tilpasset opplæring og spesialundervisning viser at kommunen har gode rutiner og systemer, men at kommunen har en praksis som ikke alltid er i tråd med rutinene, særlig innenfor spesialundervisning.

Tegnesaker på skrivebord
Foto: Adobe Stock

Gode rutiner og rom for forbedring

Rapporten viser at Asker kommune har gode systemer og rutiner for å sikre at elever i grunnskolen får opplæring tilpasset deres evner og forutsetninger. Den peker videre på at det er rom for forbedring når det gjelder sammenhengen mellom rutiner og gjennomføring, oppfølging og evaluering av tiltak.

– Når vi får forvaltningsrevisjon, er det absolutt noe å lære, det er vi glade for. Vi merker oss at revisjonen mener at rutinene våre egentlige er gode, men at enkeltsaker viser at vi ikke klarer å etterleve dem i alle tilfeller, sier Terje Larsen, kommunalsjef for grunnskole i Asker.

Forslag til forbedringstiltak

Kontrollutvalget hadde saken oppe i utvalgsmøte 13. april 2023, og vedtok enstemmig å oversende forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret. I kommunestyret den 9. mai ble det vedtatt at kommunen vil iverksette de ni anbefalte tiltakene i rapporten. 

– Ikke alle anbefalingene er lette å gjennomføre, men vi er enige i dem og vil jobber i den retningen, sier Larsen.

Et av de vedtatte tiltakene er å sikre at vi etablerer rutiner for å gjennomføre intensiv opplæring for elever som har behov for dette. Skolene skal også registrere manglende gjennomføring av spesialundervisning og vurdere i hvert enkelt tilfelle hvordan dette skal følges opp slik at opplæringen bli forsvarlig.

Se alle de ni punktene i sin helhet i saksdokumentene.

Fakta om rapporten

Rapporten som kontrollutvalget bestilte i 2022 hadde som formål å undersøke om Asker kommune har tilfredsstillende system og rutiner for å sikre at elever i grunnskolen får den opplæringen de har rett på, i form av tilpasset opplæring og eventuelt spesialundervisning. Det har også vært et mål å vurdere om det er etablert gode system og rutiner for samarbeid mellom skolene og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) når det gjelder både systemrettet og individrettet arbeid. Rapporten er utarbeidet av Deloitte.

Les mer om formål og problemstilling for forvaltningsrevisjonen i saksdokumentene.