Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Koronaåret 2020 - fra stor økonomisk usikkerhet til god avslutning

Som for resten av kommunesektoren ble også Asker satt på prøve i 2020 på grunn av pandemien. Økonomisk så det ille ut i sommer, men det ser nå ut til at året likevel avsluttes med svært gode økonomiske resultater for kommunen.

Kommunedirektør Lars Bjerke

Kort fortalt

  • Kommunedirektøren orienterte om kommuneøkonomien i formannskapet tirsdag 9. februar
  • Eksterne faktorer som økt finansavkastning, lavere rentekostnader, lavere pensjonsutgifter, lavere utgifter på tjenesteområdene, moderat lønnsoppgjør og statlige korona-kompensasjoner er blant de viktigste årsakene til et bedre økonomisk resultat for 2020 enn fryktet.
  • Nå viser foreløpig regnskap at overskuddet kan bli på 315 millioner kroner.

Økonomisk ble året preget av ustabile internasjonale markeder, økonomiske svingninger og økte utgifter knyttet til uforutsette koronaaktiviteter og krisehåndtering. Nå viser foreløpig regnskap at netto driftsresultat kan bli på 315 millioner kroner.

- Eksterne faktorer som bedre finansavkastning, lavere rentekostnader, lavere pensjonsutgifter, lavt lønnsoppgjør og statlige korona-kompensasjoner er blant de viktigste årsakene til at det nå ser ut til at vi får et mye bedre økonomisk resultat for 2020 enn fryktet, sa kommunedirektør Lars Bjerke da han ga en orientering til Formannskapet om det foreløpige årsregnskapet 2020 tirsdag ettermiddag 9. februar.

Asker kommune ble en ny sammenslått kommune 1.1.2020 etter flere års forberedelser. Mye var på plass, mye skulle videreutvikles ifra 2020. Så kom korona-pandemien, og kommunen gikk raskt inn i en svært omfattende krisehåndtering samtidig som arbeidet med å «innrede» den nye kommunen måtte fortsette – på ulikt vis.

Har kjent på usikkerheten

I sommer varslet kommunedirektøren om en svært foruroligende økonomisk utvikling for kommunen, da det så ut til at 2020 kunne bli et meget krevende økonomisk år for kommunen og ikke minst for samfunnet for øvrig.  Det så da ut til at svikt i skatteinngang, en sterk tilbakegang i finansmarkedene, stengte tjenester og svikt i brukerbetalinger ville kunne gi et svært alvorlig negativt resultat.

- Vi har gjennom året kjent på den store usikkerheten koronapandemien har medført for vårt lokalsamfunn, næringsliv, innbyggere og kommunens økonomi, sa kommunedirektør Lars Bjerke.

Store økonomiske svingninger

Det har vært svært store endringer og svingninger gjennom hele året med tapte inntekter og økte utgifter.

- Usikkerheten har spesielt knyttet seg til økte kostnader i tjenesteproduksjon som følge av koronatiltak, og om Staten faktisk ville kompensere kommunen for alt eller deler av dette. I tillegg kommer store konsekvenser av tapte sentrale inntekter som skatt, rammetilskudd og vårens store fall i kommunens finansinntekter, sa kommunedirektøren.

Han beskriver 2020 som å kjøre økonomisk berg- og dalbane uten nødvendig sikkerhet.

Langt bedre resultat enn fryktet

I løpet av de to siste månedene av året 2020, november og desember, har den økonomiske situasjonen for Asker kommune hatt en svært god utvikling, med positive endringer som så langt har snudd røde regnskapstall til et solid driftsoverskudd.

- Kommunens økonomi har gjennom de siste månedene forbedret seg med en samlet verdi på ca 335 millioner kroner, noe som er helt ekstraordinært, sa Bjerke.

Han understreker at endelig årsregnskap for Asker kommune ikke er klart før 22. februar og det fortsatt kan skje endringer.

Eksterne faktorer først og fremst

Kommunedirektøren sier også at det først og fremst er en rekke eksterne forhold som har bidratt til denne positive endringen for kommuneøkonomien.

- Det er oppsiktsvekkende og oppløftende at de internasjonale finansmarkedene har tatt seg opp så raskt etter den kraftige nedgangen i våres. Det har gått fra opplevelsen av krakk til nesten «all time high». Det er klart at dette har betydd mye for hvordan det ser ut nå, sammen med blant annet noe koronakompensasjon, lavere rentekostnader, lavere pensjonsutgifter, sier Bjerke.

De viktigste forholdene som har endret seg til det positive mot slutten av 2020, er:

  • Økt avkastning i finansforvaltning
  • Lavere rentekostnader
  • Lavere utgifter på tjenesteområdene
  • Kostnadsdekkende statlige kompensasjoner
  • Lavere pensjonskostnader
  • Et moderat lønnsoppgjør

Godt resultat gir godt grunnlag for 2021

Asker kommune har gått fra en illevarslende årsprognose på minus 180 millioner kroner i juni til et sannsynlig overskudd på ca 315 millioner kroner ved årsslutt. Dette tilsvarer et netto driftsresultat på 3,9 %.

- Når vi nå har de foreløpige regnskapstallene for 2020 etter et svært usikkert korona-år, er jeg svært glad for at kommunen med dette positive resultatet får et bedre økonomisk handlingsrom ved inngangen til et nytt år enn vi fryktet, sier Bjerke.

I følge kommunedirektøren vil et slikt godt årsresultat, dersom det endelige regnskapet blir slik, innebære at det nå ikke er behov for ytterligere innstramninger i driftsbudsjettet i 2021 og at de allerede vedtatte investeringstiltakene kan gjennomføres som forutsatt, uten endringer.

- Vi skal fortsette videreutviklingen av den nye kommunen og må nok håndtere koronapandemien i store deler av 2021 også. Så et såpass godt resultat gir et godt grunnlag for arbeidet videre, og vil bidra til at kommunen vil finne gode løsninger for videre tjenesteutvikling og harmonisering av tjenestene som følge av kommunereformen, sier kommunedirektøren.

Her kan du se og laste ned presentasjonen om den økonomiske situasjonen slik den legges frem for formannskapet (PDF).