Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Mobbetallene i riktig retning

Årets elevundersøkelse viser at færre barneskole-barn i Asker opplever mobbing.

Barn og lærer
7,3 prosent av syvendeklassingene i Asker svarte i høst at de blir mobbet regelmessig, ifølge nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er en nedgang fra året før da tallet var 9,6 %.
 
– Jeg er veldig glad for at vi er på rett vei. Innsatsen vi har gjort for å bekjempe mobbing har hatt effekt, sier Kai Erik Lund, direktør for oppvekst og utdanning i Asker, og legger til:
 
– Vi er glade for mange gode resultater som kommer frem i undersøkelsen, og særlig at elevene opplever støtte fra lærer. Vi vet at lærere er den viktigste faktoren for elevenes trivsel og læring, og det gir oss et godt utgangspunkt for videre utvikling, sier Lund.

Betydelig bedring på Hvalstad

Én av skolene som har opplevd størst bedring siden i fjor, er Hvalstad. I fjorårets undersøkelsen svarte én av tre elever på 7. trinn at de ble mobbet på skolen 2–3 ganger i måneden eller oftere. I år er færre enn fire tilfeller av mobbing rapportert fra barneskolen.
 
– Vi er opptatt av at både elever og foresatte opplever skolehverdagen som trygg, og har derfor jobbet kontinuerlig, aktivt og systematisk med å sikre elevene et godt psykososialt miljø. Dette ser vi gir resultater, sier rektor på Hvalstad skole, Ragnhild Hertzenberg Sagen.

Harmonisering mellom skolene

Å sikre et godt læringsmiljø i hele Asker kommune er en prioritert oppgave.
Årets elevundersøkelse avdekker noe variasjon mellom skolene. Felles standarder og rutiner for arbeidet med det psykososiale miljøet inngår i harmoniseringsarbeidet som pågår for fullt. 
 
– Arbeidet med rutiner for den nye kommunen og det nye kvalitetssystemet vi innfører skal føre til en mer likeverdig praksis. Det er også etablert et eget læringsmiljøteam med tre dedikerte fagressurser. Teamet har ansvaret for kompetanseheving og for veiledning på skolene, forteller Lund.
 
I tillegg til felles standarder og rutiner, skal skolene utarbeide lokale handlingsplaner som tydeliggjør for alle ansatte hvordan man skal jobbe med psykososialt miljø. Disse skal oppdateres og evalueres årlig. Her vil også de ansatte på skolen, elevråd og skolemiljøutvalg gi innspill og medvirke i prosessen.

Fakta

Opplæringslova regulerer skolenes arbeid med læringsmiljø i kapittel 9A. Kapittelet slår fast følgende:

  • «alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»
  • «skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering»
Lovteksten pålegger skolen et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre dette.
 
Hvis elever eller foresatte varsler om at læringsmiljøet ikke er trygt og godt, eller hvis medarbeidere i skolen er i tvil om læringsmiljøet er trygt og godt for den enkelte, pålegger loven i § 9A-4 skolen en aktivitetsplikt.