Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Nasjonal transportplan – gode nyheter for Asker kommune

Gode nyheter for Asker da regjeringen la fram Nasjonal transportplan 2022-2033 fredag 19. mars.

Ordfører ved E18

- Den nye Nasjonal transportplan betyr svært mye for oss i Asker, med bedre togtilbud, med penger til planlegging av ny E18 helt til Drengsrud og videreføring av E134 fram til Lier.

Disse utbyggingene bidrar til enklere og mer trafikksikker reisehverdag for mange av våre innbyggere, gir oss flere boligutbyggingsmuligheter, gir flere og nye muligheter for næringslivet, samtidig som den er på god vei til å oppfylle våre mål for klima og miljø, sier ordfører Lene Conradi.

E18 helt mot Drengsrud viktig for lokalsamfunnsutviklingen

I følge Nasjonal transportplan består E18 Vestkorridoren av tre etapper. Arbeidet med strekningen Lysaker – Ramstadsletta er i gang. Neste etappe, mellom Ramstadsletta og Nesbru, er Statens vegvesen godt i gang med å planlegge. Når det gjelder fase tre som er gjennom Asker, vil planleggingsmidler for denne siste etappen fram til Drengsrud være plassert i de langsiktige investeringsmidlene.

- Den virkelig gledelige nyheten er at det står helt klart i planen at hele utbyggingen av nye E18 skal gjennomføres helhetlig og sammenhengende gjennom Asker og helt fram til Drengsrud, sier Conradi.

En sammenhengende ny E18 gjennom hele tettbebyggelsen i Asker og Bærum er med på å bedre miljøet for ti prosent av Askers befolkning som bor i støysonen langs E18.

- Svært mange får mye bedre støyforhold. Samtidig skaper vi med dette større forutsigbarhet og rom for planlegging for utbygging gjennom hele korridoren. Over tid vil dette gi oss flere boliger og arbeidsplasser inn mot kollektivknutepunktene og flere kan nå disse knutepunktene til fots via triveligere sentre og møteplasser, sier ordføreren.

Endelig - E134 prioriteres av regjeringen

Regjeringen setter også av penger til ny E134 i Asker fram til Lier. Det betyr raskere vei mellom E18 og Oslofjordtunnelen og vil knytte E6 og E18 sammen.

- I mer enn 30 år har folk i Hurum og Røyken ventet på en ny vei mellom Lier og Dagslett i Spikkestad. Nå kan endelig den siste biten som knytter Oslofjordtunnelen med E18 endelig realiseres. Med dette får vi tungtransporten vekk fra boligveiene våre, det bli bedre for pendlerne i kommunen, og etter hvert for kollektivtrafikken, sier Conradi.

For søndre del av Asker har veikapasiteten vært en solid brems. Ferdigstilling av E134 vil bety at det nå legges til rette for gode samferdselsløsninger for kommunen og regionen.

- Det er både gledelig og spennende at E134 er godt i rute i begge ender. Prosjektet gir kortere reisetid og bidrar til reduksjon i klimagassutslipp og økt trafikksikkerhet. Flere tomtearealer i området er regulert til næringsformål som ikke er bygd ut, her kan vi se for oss at det på sikt skapes flere arbeidsplasser i området, understreker ordføreren.

Bedre togtilbud fra Asker

I Nasjonal transportplan settes det videre av midler til bedre togtilbud på Østlandet. I løpet av 2029 legges det opp til 10-minutters intervaller for lokaltogene fra Asker. Dette innebærer at det bygges vendespor for å kunne snu togene ved Asker stasjon slik at det blir hyppigere avganger mellom Asker og Oslo. Da blir arbeidspendlingen mer forutsigbar, mer treffsikker og mer miljøvennlig, og næringsutviklingen vil bli styrket.

- Jeg er svært glad for at vi med dette kan gi våre innbyggere og næringslivet et mer pålitelig togtilbud. Tiltaket gir oss også muligheter til å styrke bo- og arbeidsmarkedet i Asker og områdene rundt, sier Conradi.

Solid innsats gir resultater

Ordføreren legger til at det er utrolig godt å erfare at det arbeidet kommunen har jobbet hardt for over flere år, har ført frem.

- Jeg er skikkelig optimistisk på vegne av hele Asker kommune. De prosjektene som nå er inne i Nasjonal transportplan er helt avgjørende for vår fremtidige vekst og videreutvikling av et bærekraftig Asker-samfunn. Samtidig vil det bidra til enda bedre forbindelse mellom ulike deler av den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen vi er del av. Dette er et resultat av langsiktig og langvarig innsats, avslutter ordfører Lene Conradi.