Ni av ti barn og unge i Asker synes at livet er bra

Ungdata-undersøkelsen for 2022, som kartlegger hvordan barn og unge har det i Asker, viser at den psykiske helsen blant barn og unge i Asker er uendret siden 2019.

I undersøkelsen oppgir ni av ti barn og unge i Asker at livet er bra. Tilfredsheten øker med årene. Med disse tallene ligger Asker lavere enn gjennomsnittet på psykiske plager i både fylket og i landet for øvrig.

– Vi er selvsagt glade for at nesten alle barn og unge svarer at de har et godt liv og atde er fornøyde med seg selv. De aller fleste har også et godt forhold til foreldrene sine, de har venner de kan snakke med, de føler seg trygge i nærmiljøet og de trives på skolen. Samtidig så er det menneskene bak tallene som er det viktige her, og når vi snur på det, og tar inn over oss at ett av ti barn opplever å ikke ha det bra, så har vi en viktig jobb å gjøre for disse barna, sier ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.

Bilde av ordfører Lene Conradi

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og viser viktige sider ved hverdagen til barn og unge. 7800 elever har svart på undersøkelsen i Asker kommune.

– Vi har forventet at mange unge ville oppleve en dårligere psykisk helse etter snart to år med pandemi og delvis nedstengning av samfunnet og mindre sosial kontakt. Det er gledelig å få tilbakemelding om at den psykiske helsen er på nivå med tidligere undersøkelser før pandemien, sier Conradi.

Hun sier at kommunen nå vil se tallene i sammenheng med blant annet den årlige Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet, og at de er spente på å dykke litt dypere inn i tallene når disse foreligger.

Noe lavere fremtidstro, men over landsgjennomsnitt

– Tallene viser videre at færre trives på skolen enn i 2019, at flere gruer seg til skolen og føler at de ikke passer inn. På ungdomstrinnet har fremtidstroen gått noe ned sammenlignet med 2019, men Asker ligger over landsgjennomsnittet, sier direktør for oppvekst i Asker kommune, Kai Erik Lund.

Asker ligger nøyaktig på landsgjennomsnittet på spørsmålene om mobbing, og på uønskede digitale hendelser ligger Asker under landsgjennomsnittet.
– Her må også tallene sees i sammenheng med resultatene fra Elevundersøkelsen hvor elevene på barne- og ungdomsskolen opplever mobbing i mindre grad i fjor, sier Lund.

Lund sier at kommunen vil se nærmere på tallene for hver enkelt skole og
kommunedel for å bruke dette i sitt videre arbeid med barn og unge.

Alkohol, hasj og marihuana over landsgjennomsnittet

Bilde av ungdommer

På alkohol, hasj og marihuana ligger Asker fremdeles over landsgjennomsnittet på videregående skole. Ungdomsskolene ligger likt som landet for øvrig. En positiv utvikling er likevel at det er en nedgang fra 2019 i bruk av alkohol og hasj/marihuana på ungdomstrinnet.

– Vi har etablert en ordning med ruskontakter på alle ungdoms- og
videregåendeskoler, fordi skolene er en av de viktigste forebyggende arenaene. Foreldrenes holdninger har også stor betydning for ungdommenes vaner med rus, og vi involverer foreldrene i diksusjoner på dette temaet. Vi ønsker å få foreldrene i tale, fordi de har stor påvirkningskraft på barna sine. Dette viser også undersøkelsen, forteller oppvekstdirektøren.

1. juli vil Asker kommune starte en egen rådgivende enhet for russaker.

Tallene viser at elever på videregående i Asker skiller seg i større grad fra
landsgjennomsnittet på bruk av hasj eller marihuana, hvor 22 prosent svarer at de har brukt det i løpet av det siste året, mot landsgjennomsnittet på 15%. Det er også en urovekkende økende trend i bruk av andre rusmidler på videregående skole.

Mer sosiale og fornøyde med lokalmiljøet sitt

Betydelig flere på ungdomstrinnet sier at de bruker hele kvelden ute med venner (61 % i 2022 og 55 % i 2019), og en betydelig større andel sier også at de opplever et godt tilbud av lokaler til å treffe andre på fritiden (46 % i 2022 og 38 % i 2019). 

– Sammenlignet med landsgjennomsnittet er barn og unge i Asker mer fornøyd med lokalmiljøet sitt. Dette er et satsningsområde for oss, og det er veldig fint å se at det gir resultater. Vi vet likevel at mange savner aktivitetstilbud på kveldstid flere steder, og det er noe vi jobber med, sier ordfører Conradi.

Ungdomsskoleelevene er også mer fornøyd med idrettstilbud og kollektivtilbud enn i 2019. Fornøydhet med lokalmiljø endrer seg ikke for ungdomstrinnet mellom 2019 og 2022, men holder seg over det nasjonale snittet.

Betydelig færre på ungdomstrinnet er med i en organiasjon, klubb eller lag
sammenlignet med 2019 (61 % i 2022, sammenlignet med 66 % i 2019), men Asker ligger fremdeles over landsgjennomsnittet. Prosentandelen av de som føler seg trygg i nærmiljøet er lik som det nasjonale snittet.

Betydelig mindre skjermtid

Digitale medier spiller i dag en sentral rolle i ungdoms hverdag – både for
skolearbeidet og det sosiale livet.

– Den totale skjermtiden hos barneskoleelevene i Asker er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet, og det er store forskjeller mellom jenter og gutter. Dette gjelder spesielt i den siste kategorien, "over 4 timer", sier Lund.

Når det gjelder skjermtid for ungdomstrinnet, har andelen som bruker "mer enn 4 timer" på skjerm ut over skolearbeid økt fra 32 % til 42 % fra 2019 til 2022. Allikevel ligger Asker fremdeles betydelig under landsgjennomsnittet også på skjermtid for ungdomstrinnet.

Om Ungdata og Elevundersøkelsen


Hvert tredje år blir skoleelever over hele landet i alderen 10 til 19 år invitert til å være med i spørreundersøkelsen Ungdata. Undersøkelsen er frivillig og handler om hvordan barn og unge har det på ulike områder, og hva de driver med i fritiden.

Ungdata er en mulighet for skoleelever til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp der de bor. Undersøkelsen gjennomføres over hele landet, og blir brukt i kommunens utviklingsarbeid for å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse, som gjennomføres av
Utdanningsdirektoratet, der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Les mer på våre sider om Ungdataundersøkelsen.