Asker kommune har nå besluttet å igangsette bruk av Vigilos oppvekstadministrative system i skolene i nye Asker (Hurum, Røyken, Asker).

Vigilo er et system som gir oppvekstsektoren en rekke digitale verktøy i hverdagen. Dette innebærer blant annet timeplanlegging, et kommunikasjonsverktøy og fraværsføring. Systemet ble anskaffet gjennom en anskaffelsesprosess i 2018 for å få på plass et helhetlig administrasjonssystem for oppvekstsektoren i nye Asker.Etter siste gjennomgang med leverandør, innhenting av erfaringer fra andre kommuner samt testing i egen organisasjon, vurderes systemet nå som trygt og stabilt.

Trygt og stabilt etter testing

Gjennom uttesting, igangsetting, kvalitetssjekk, akseptansetesting og risikovurdering underveis, utsatte Asker kommune innføringen av systemet ved skolestart.

- Vi har hatt en solid gjennomgang med leverandør, innhentet erfaringer fra andre kommuner og testet i egen organisasjon. Det har gitt oss en trygget på at systemet skal fungere som forventet. Dette gir grunnlag for å igangsette systemet for skole slik vi opprinnelig ønsket, sier oppvekstdirektør Kai Lund. De kommunale barnehagene startet opp med bruk av Vigilo i begynnelsen av august.

Overgangsfase

Ved skolestart tok skolen i bruk alternative løsninger, og må nå rigge seg for å gå over til Vigilo. Dette vil kunne ta litt tid og oppstart vil kunne variere fra skole til skole. Skolene vil informere sine foresatte når de er klare for å ta i bruk Vigilo.