Ordførere ber Stortinget om en overgangsordning som sikrer at reduksjon i inntekter blir fordelt over flere år

Ordførerne i Asker og Bærum mener det nye inntektssystemet til regjeringen ikke er gjennomførbart. Fredag 31. mai sendte de et brev til Stortinget der de ber om en overgangsordning over fem år.

Stortinget i Oslo
Foto: Adobe Stock

- Vi opplever at overgangsordningen på to år, hvor nesten 60 prosent av det totale tapet kommer allerede i år, ikke er gjennomførbart for våre kommuner. Vår drift er over år tilpasset et annet inntektsnivå enn det forslaget til nytt inntektssystem legger opp til, sier ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.

I kommuneproposisjonen for 2025, Prop. 102 S (2023-2024) legger regjeringen opp til nytt inntektssystem for kommunene i Norge. Målet er omfordeling av skatteinntekter for å sikre høyere inntekter for flere kommuner. Forslaget vil føre til inntektsreduksjoner for Asker og Bærum kommuner, med henholdsvis 256 millioner og 500 millioner kroner mindre per år.

Trenger større forutsigbarhet

- Primært ber vi Stortinget se på en overgangsordning som sikrer at en reduksjon i inntekter blir fordelt over flere år. Vi mener at en overgangsordning over fem år for de kommunene som får de største negative konsekvensene vil være mer riktig, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog.

Ordførerne mener at kommunene må sikres forutsigbarhet og overgangsordninger ved omlegging av inntekts- og utgiftsystemet til kommunene. Større endringer må fases inn over flere år. Finansieringen av dette bør ikke gå på bekostning av de andre kommunene og derfor finansieres av friske midler.

Store og betydelige konsekvenser

- Dette vil nødvendigvis resultere i kutt i viktige kommunale tjenester som helse, utdanning og sosialtjenester, noe som vil påvirker innbyggerne negativt. Forslaget får derfor store og betydelige konsekvenser for Asker og Bærum kommune. Reduksjon av inntekter av dette omfanget, vil kreve tilpasninger og strukturelle endringer som vil ta tid, kommer det frem i brevet.

Av de 12 største kommunene, er Asker og Bærum de som vil få de største økonomiske konsekvensene.

Vil kreve betydelige strukturtiltak

Allerede fra 2025 utgjør tapet cirka 150 mill. for Asker og 300 mill. for Bærum kommune. Dette kommer i tillegg til allerede sviktende skatteinntekter i 2023 og en forventning om en svakere skatteinngang i 2024.

- Målet med overgangsordningen må være å sikre at kommunene ikke får en for brå nedgang i rammebetingelser fra et år til et annet. Omstillinger av en slik størrelse krever gode prosesser i organisasjonen, det vil kreve betydelige strukturtiltak som vil ta tid å hente ut effekter av, sier Conradi.   

Skattefordelingsnøkkelen er ikke er tilstrekkelig utredet

De to ordførerne mener videre at endringen i skattefordeling, spesielt fjerningen av utbytteskatt til kommunene, ikke er tilstrekkelig utredet.

- Det er behov for grundigere konsekvensanalyser som tar hensyn til de store negative konsekvensene på kommunenes økonomi og tjenestetilbud, slår ordfører i Asker, Lene Conradi og ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog fast.

Asker og Bærum kommune mener: 

At regjeringens forslag til endringer i inntektssystemet trekkes og at det faglige inntektsutvalget innstilling legges til grunn.
Dernest at de utarbeider en forsvarlig overgangsordning som gjør at konsekvensene kan reduseres, ved at dette implementeres over 5 til 7 år som er praksis når større nasjonale reformer innføres.

Les hele brevet her. 

Les høringsuttalelsen her.