Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og konsulentfirmaet Mepex fått midler til et forprosjekt for å utrede muligheten for et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling.

Nye Asker kommune vil få Oslofjordens lengste kystlinje, både mot Drammensfjorden og Oslofjorden, og er et av de mest folkerike områdene i landet. Den nye kommunen bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av den nye kommunen, og har store ambisjoner i arbeidet mot forsøpling.

– Et regionalt senter vil gi oss ny kunnskap om forsøplingen av fjorden, og bidra til at ulike aktører vil kunne samle og dele kunnskap, sier leder av fellesnemnda for nye Asker, Lene Conradi, som forteller at nye Asker ønsker å være en foregangskommune både når det gjelder arbeidet med å redusere forsøpling og tilførsel av mikroplast til naturen, og innen sirkulær økonomi.

Et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling er tenkt å skulle romme alt fra innovasjon og næringsutvikling, til formidling til barn og voksne, og forskning og analyse.

I gang med å se på mulighetene

Næringsklyngen No Waste! og konsulentfirmaet Mepex har kommet fram til at det er best å starte «i det små», og deretter bygge det opp etter behov. I første omgang er tanken å bygge sentret på eksisterende fasiliteter, infrastruktur og aktører.

– Å bekjempe plastforsøplingen krever bredt samarbeid mellom mange aktører. Et regionalt senter for kunnskap, formidling og næringsutvikling kan gjøre en stor forskjell, sier daglig leder i Mepex Consult Frode Syversen.

Prosjektet har fått støtte fra Buskerud fylkeskommunes regionale innovasjonsprogram, og Asker kommune bidrar også med midler. Forprosjektet er forventet ferdig tidlig høsten 2019. Etter hvert vil saken komme opp i kommunestyret i nye Asker.

– Kunnskap og bevisstgjøring rundt forsøpling av havet er veldig viktig. Visste du for eksempel at ved store regnskyll så kan plasten som kastes i do havne rett i sjøen? spør Conradi.

Om regionalt kompetansesenter for marin forsøpling 

 • No Waste! er en næringsklynge som er et verktøy for grønn næringsutvikling gjennom omstilling til en sirkulær økonomi
 • Mepex er et Asker-basert konsulentfirma med avfall som spesialfelt, som i 2018 – 2019 har fått midler fra Miljødirektoratet til et prosjekt for innsamling av kunnskap om marint avfall. Dette er bakgrunnen for ideen om et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling.
 • Forstudiens skal kartlegge målgrupper, samarbeidspartnere og omfang.
 • Senteret skal spres på flere lokaliteter i nye Asker, og tuftes på tre bærebjelker: forskning og analyse, innovasjon og sirkulær økonomi og opplevelse og formidling.
 • I tillegg til å være et senter for forskning og utvikling, ønsker vi at senteret også skal kunne ha utadrettet virksomhet, med formidling rettet mot spesielt barn.

FN og plastforsøpling

 • Norge leder an i det internasjonale samarbeidet for å bekjempe plasten i havet
 • Norges miljø- og klimaminister er valgt til president for FNs miljøforsamling i kommende toårsperiode. En viktig sak for Norge da er å få etablert et effektivt internasjonalt samarbeid mot marin forsøpling.
 • FNs bærekraftsmål nr 14 «Liv under vann»: «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». 14.1 Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, herunder forurensing forårsaket av flytende avfall og næringsstoffer

Fakta om plastforsøpling

 • Forsøplingen av havet er et av de største og trolig raskest voksende miljøproblemene i verden.
 • Plast på avveie fra fiskegarn til mikroplast truer livet både i havet, i ferskvann og på land.
 • Vi vet ikke mye om kildene til forsøpling i Oslofjorden, men vi ser at mye er avfall som kommer fra land eller fra båter, enten ved at folk bevisst forsøpler eller ved at avfall mistes og blåses på fjorden. Vi finner også mye avfall på strendene som åpenbart stammer fra avløpet – bomullspinner, tannpirkere og annet plastavfall som folk skyller ned i do.
 • Plastsøppelet som ligger på strendene er bare en liten del av den totale mengden – størsteparten ligger på havbunnen.
 • Plasten bruker svært lang tid på å bli brutt ned – den males først opp i små biter mikroplast som males ned til stadig mindre biter. Men den forsvinner aldri helt, i motsetning til for eksempel pappkartonger og matavfall.

Regionalt kompetansesenter for marin forsøpling

Bilde av maritimt søppel i strandkanten. Plastlokk fra Nederland Plastflaske i strandkanten. Snusboks plukkes i strandkanten. Ansatte i Mepex med plastprodukter funnet i fjæra. Ansatte i Mepex med flere poser med plastsøppel. Ansatte i Mepex sorterer plastsøppel. Registrering av plastsøppel. Registrering av plastsøppel.