Revidert nasjonalbudsjett: - Fortsatt krevende tider

Torsdag 11. mai la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023. Fortsatt stram økonomi for kommunesektoren. Kommunen vil nå gå grundig gjennom revidert nasjonalbudsjett for å se hva dette vil bety for Asker.

Portrett av ordfører Lene Conradi
Foto: Elin Eike Worren

- Nå skal vi bruke tid på å sette oss inn i hvordan regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2023 vil påvirke Asker kommunes økonomi fremover, sier ordfører Lene Conradi, og legger til:

- Jeg er glad for at regjeringen nå har satt endringer i inntektssystemet på vent. Her ville Asker tapt store inntekter, og de store omstillingsutfordringene som Asker kommune står overfor, ville blitt enda vanskeligere om forslaget til nytt inntektssystem ble gjennomført, sier hun.

Anslår økt skatteinngang

Regjeringen legger opp til å kompensere for økt pris- og lønnsvekst i 2023, hvor ca. 1/3 av utgiftsveksten kompenseres via økte bevilgninger til kommunesektoren. De resterende økte utgiftene må kommunene dekke via økte skatteinntekter. 

Skatteinngangen til kommunesektoren i 2023 anslås nå å bli om lag 4,1 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett 2023. Utsiktene til merskattevekst skyldes særlig høyere lønns- og sysselsettingsvekst enn ventet, mens et stadig høyere rentenivå har en dempende effekt.

- Det ser ut til at kompensasjonen som regjeringen legger opp til for økt pris- og lønnsvekst for kommunene så langt i 2023, dekker den økte kostnadsveksten i inneværende år. Men det er kun hvis det nye skatteanslaget treffer. Det gjenstår derfor å se hvor høye skatteinntektene faktisk vil bli for 2023, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Allerede i gang med omstilling

Asker kommune opplevde igjennom 2022 en klart innstrammet kommuneøkonomi sammenlignet med situasjonen ved inngangen til 2022. En viktig del av forklaringen er at den sterke prisveksten i 2022, også etter at RNB for 2022 ble lagt fram, varig reduserer realverdien på kommunesektorens inntekter.  

- Vi vil derfor fortsatt oppleve at økonomien er stram, fordi høy prisvekst i 2022 ikke har blitt kompensert. Det har blitt dyrere å drive blant annet sykehjem, skoler og andre velferdstjenester, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Han understreker at manglende kompensasjon for prisstigningen i 2022 gir ekstra utfordringer for kommunens 2023-budsjett på om lag 100 millioner kroner. 

- Vi er skuffet over at dette ikke er kompensert for i sin helhet i RNB, da det gir oss et økt omstillingsbehov og redusert bemanning, noe vi allerede er i gang med, Bjerke.

Bevilgninger til flyktningarbeidet

I RNB legger regjeringen opp til å øke bevilgningene til kommunene, slik at ukrainske flyktninger blir tatt imot på en god måte.

- Det er fint at regjeringen nå støtter oppunder bosetting og inkludering av flyktninger fra Ukraina. Det betyr mye for Asker kommune, som har sagt ja til å bosette 360 flyktninger i løpet av 2023, sier ordfører Conradi.

Investeringstilskudd 

Videre vil regjeringen styrke investeringstilskuddet tilsvarende 1 000 heldøgns omsorgsplasser, etter at det ble kuttet i statsbudsjettet. 

- Dette er likevel en begrenset styrking. Bare i Asker har vi planer om å øke antallet med ca. 200 plasser i løpet av de kommende årene, sier Conradi.

Regjeringen viderefører den midlertidige utvidelsen i bostøtten i 2023, gir mer til arbeidsmarkedstiltak og utvider støtte til ENØK-tiltak i kommunale boliger. 

- Det er positivt med en videreføring av disse tiltakene på dette nivået, sier Conradi.

Vekst i frie inntekter for 2024

I Kommuneproposisjonen for 2024, varsler regjeringen en vekst i kommunens frie inntekter på mellom  4,4 – 4,7  milliarder kroner. 

- En slik vekst er ikke mer enn det vi bør kunne forvente når vi tar i betraktning befolkningsvekst og økte pensjonskostnader, da vi fortsatt skal levere gode velferdstjenester, sier Conradi. 

For Asker betyr dette økte frie inntekter på mellom 80-85 millioner kroner, som må gå til å dekke økte demografiutgifter i året som kommer.