Etter at Kommuneproposisjonen for 2019 og revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt fram tidligere i dag, er det særlig øremerking av midler til høyere lærertetthet i grunnskolen som Asker ordfører fremhever som positivt.

- Vi er glade for at regjeringen legger penger på bordet for å finansiere lærernormen i grunnskolen, og skulle ønske de gjorde det samme når det gjelder barnehagene, sier Lene Conradi, ordfører i Asker.

Fint med satsning på skolen

Fra høsten 2018 innfører regjeringen en norm for lærertetthet. Da skal det maksimalt være 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn, og maksimalt 21 elever for hver lærer i 5. til 10. trinn.
Flere kommuner trenger flere lærere for å klare kravet - det gjelder også Asker. Regjeringen foreslår en øremerking på 700 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. For Asker dreier det seg om 6,4 millioner kroner, noe som tilsvarer 21, 3 årsverk fra høsten 2018.

- Vi har allerede forutsett dette og forskutterte finansiering av deler av det for å kunne komme i gang så tidlig som mulig med planlegging og rekruttering, sier Conradi.

Hun understreker vel og merke at utfordringen med den nye lærernormen på skolenivå er at kommunen ikke kan prioritere sine lærerressurser til de skolene der behovene er størst. Dette kan skape forskjeller mellom skolene når det gjelder læringsmiljø og resultater som det er viktig å følge med på.

Skuffende for barnehagene

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, skriver på sine nettsider at de er skuffet over at regjeringen ikke varsler mer penger til finansiering av den nye bemanningsnormen i barnehagene som trer i kraft allerede fra høsten. Ifølge KS legger regjeringen opp til en finansiering som bare i teorien dekker kostnadsveksten. Det gir ikke mening å beregne antall barn per voksen i barnehagene totalt, når normen skal gjelde på den enkelte barnehage. I praksis er det svært små muligheter for å flytte barn eller ansatte mellom barnehager eller mellom kommuner. KS mener de har dokumentert at barnehagereformen ikke er fullfinansiert og at kommunene i 2021 vil det mangle en milliard kroner.

- Dersom dette er riktig, forstår jeg godt skuffelsen over at regjeringen ikke legger pengene på bordet på samme måte overfor barnehagene som for skolene. Her er jeg enig med KS om at det er de faktiske kostnadene som må kompenseres, sier hun.

Lavere befolkningsvekst, lavere skatteinntekt

Regjeringen nedjusterer skatteanslaget for 2018 basert på en lavere befolkningsvekst nasjonalt. Også i Asker opplever man en lavere befolkningsvekst enn det man la til grunn ved begynnelsen av året. Det betyr at budsjettene må nedjusteres med rundt 30 millioner for 2018, og at man må gjøre det samme i 2019.

- Vi baserte våre planer og inntekter for 2018 på en større befolkningsvekst enn det det viser seg å bli. Det betyr en lavere skatteinngang. Reduserte skatteinntekter gir naturligvis et noe redusert handlingsrom, sier ordføreren som mener at Asker kommune vil klare å håndtere det på en forsvarlig måte.

Fortsatt lokalt handlingsrom

Opplegget for kommuneøkonomien generelt neste år er omtrent som forventet.

- Vi kommer til å jobbe hardt for å bygge den nye kommunen. Da er det fint at det ikke er de store overraskelsene i det økonomiske opplegget, sier ordføreren.

Belønner fortsatt kommuner som vil slå seg sammen

Regjeringen varsler at de vil holde fast ved og fortsette å belønne kommuner som vil slå seg sammen.

– Jeg er glad for dette. Vi opplever at store omstillingsreformer er krevende og forutsetter ekstra midler. Det som nå er viktig er å finne frem til gode og trygge velferdsløsninger og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Jeg mener dette er en anerkjennelse og støtte til vårt arbeid med å bygge en ny kommune, avslutter Conradi.