Sier ja til å bosette 435 flyktninger i 2023

Asker kommune sier ja til å bosette inntil 435 flyktninger i 2023. Dette inkluderer enslige mindreårige under og over 15 år.

Nøkkel i låsen og halvåpen dør inn til stue
Foto: Adobe Stock

- Det er viktig at også Asker kommune er med i det nasjonale arbeidet med å bosette og integrere flyktninger. Bosettings- og integreringsarbeidet handler om at flyktninger skal gis mulighet til å forsørge seg selv, bruke sin kompetanse, samt bidra og aktivt delta i samfunnet, sier ordfører Lene Conradi.

Formannskapet vedtok tirsdag 22. august å imøtekomme anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 435 flyktninger i 2023. Kommunen vil legge til rette for at fire av plassene forbeholdes til bosetting av enslige mindreårige under 15 år, og at 18 av plassene benyttes til bosetting av enslige mindreårige over 15 år. Dersom alderssammensetningen endres, kan fordelingen justeres.

Asker kommune mottok i brev fra IMDi av 31.05.2023 en justert anmodning om å bosette 435 flyktninger i 2023. Kommunen vedtok i januar 2023 å imøtekomme en anmodning om å bosette 360 flyktninger. Som del av den nye anmodningen, ber IMDI om at antallet enslige mindreårige over 15 år, økes fra 12 til 18. Vedtaket inkluderer ikke familiegjenforening eller andre reservasjoner.

Gode erfaringer fra integreringsarbeidet

Asker kommune har over mange år bygget opp kapasitet, kompetanse og gode samarbeidsarenaer, og har gjennomført flere gode og virksomme prosjekter knyttet til integreringsarbeidet.

Integrering av flyktninger krever ressurser, herunder tilgang på boliger. Den store økningen i antall flyktninger krever god koordinering av arbeidet på tvers av de ulike involverte tjenestene for å lykkes. Ansvar for å sikre at kommunens tjenester til flyktninger som bosettes har god kvalitet og ivaretar den enkelte flyktnings behov, involverer alle tjenestene i kommunen.

- Vi trenger også at mange rekker ut en hånd i sine nabolag og nærmiljøer for å hjelpe med alt som er nytt, når vi nå vil få mange nye innbyggere på kort tid. Vi trenger også flere nye flyktningguider i alle aldre, og håper flere ønsker å bidra, sier Conradi.