Skuffet over manglende koronakompensasjon

Regjeringen la torsdag formiddag fram forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 og forslag til Kommuneproposisjon for 2023.

Illustrasjonsfoto av penger
Foto: AdobeStock

- Vi trenger nå litt tid til å sette oss inn i hva regjeringens forslag faktisk betyr for Asker kommune. Men allerede nå kan jeg si at det er skuffende at det ser ut til at det fra regjeringens side ikke er satt av midler for å kompensere for kommunenes koronautgifter i første halvår 2022, sier ordfører Lene Conradi. 

- Den så vi ikke komme, da vi over lang tid har stått i - og håndtert - en pandemi som har bidratt til økte kostnader. Vi hadde nok forventet at utgifter knyttet til vår håndtering av korona skulle kompenseres fullt ut også for inneværende år, sier hun.

KS, Kommunesektorens interesseorganisasjon, skriver i en kommentar til RNB på sine nettsider at verken kommunene eller KS har hatt noen grunn til å være usikre på at kompensasjon for koronautgifter ville komme.

- Det kan jeg bekrefte. Vårt inntrykk har så absolutt vært at kommunene skulle få kompensert for koronautgifter også i 2022, og vi legger merke til at KS mener regjeringen i møter har forsikret om at kommunene skulle bli kompensert for koronautgifter i 2022. Dessuten er jo ikke koronapandemien endelig over, vaksinasjon pågår fortsatt og helsemyndighetene har sagt at vi må ha beredskap for mulige nye smittebølger til høsten, sier Conradi.

Svært krevende med reduksjon i skatteinntektene

Regjeringens arbeidsgruppe som skal vurdere kommunenes koronautgifter, vil legge fram sin rapport 1. september, og eventuelle konklusjoner derfra vil bli del av det nysalderte statsbudsjettet for 2022 i desember.

- Det vil være økonomisk usikkerhet knyttet til kommunale skatteinntekter, renter og finans, i tillegg til usikkerheten om koronakompensasjonen helt fram til desember, slik regjeringens opplegg er nå. Derfor må vi nok vurdere utgiftsnivået resten av året for å dekke inn denne manglende kompensasjonen, sier hun.

I forslag til Kommuneproposisjon 2023 legger også regjeringen opp til å trekke inn store deler av kommunenes rammetilskudd siden sektoren har forbigående og høye skatteinntekter i 2022 på grunn av ekstraordinært høye aksjeutbytter mot slutten av 2021.

- Vi må selvsagt se nærmere på hva også dette faktisk vil bety for Asker kommune og de tjenestene vi skal gi til innbyggerne. Men reduksjonen i kommunens rammetilskudd allerede i 2022 som følge av ekstraordinære skatteinntekter fra aksjeutbytte, vil bli svært krevende, da vi allerede har lagt skatteanslaget høyt i 2022-budsjettet og må dermed dekke inn økt kostnadsvekst innenfor dagens rammer.

- Kutt i inntektene for kommunen er svært uheldig for kommunene, som både har store langsiktige utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen, stadig behov for god og riktig tjenesteutvikling og for å bygge gode lokalsamfunn, sier Conradi.

"For at kommunesektoren skal kunne forvalte sitt samfunnsoppdrag på en god måte, er det viktig at det økonomiske handlingsrommet er godt", skriver regjeringen i Kommuneproposisjonen for 2023. I Kommuneproposisjonen 2023 signaliserer regjeringen en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2023 på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner. Veksten skal, ifølge regjeringen, blant annet dekke merutgifter som følge av anslåtte økte demografiutgifter og pensjonskostnader på om lag 1,4 mrd. kroner.

- Vi må nå bare håpe at Stortingets behandling av regjeringens forslag sikrer en reell mulighet til å forvalte samfunnsoppdraget på en god måte, slik at innbyggerne fortsatt kan motta de tjenestene de har krav på, og at kommunen kan videreutvikle disse

Fortsatt bekymret for psykisk helse hos barn og unge

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner som et tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og private skoler. Midlene skal gå til områder som har hatt strenge smitteverntiltak over tid, og til målrettede tiltak som skal hjelpe barn og elever som har vært særlig hardt rammet av pandemien.

- Det er fint at regjeringen har foreslått noe tilskudd til barn og unge etter koronapandemien, men fordelt på alle kommunene blir det ikke så mye på hver, og jeg er fortsatt bekymret for konsekvensene av pandemien for denne aldersgruppen. Vi må følge med på situasjonen og sikre at barn og unge ikke blir de som står igjen med «regningen» etter pandemien.

I tillegg til en uro knyttet til konsekvenser av vedvarende strømpriser for enkeltpersoner, familier og kommunen, er ordfører bekymret for de økte byggevareprisene, og hvordan dette vil slå inn på kommunens investeringer framover.