Seminar om ungt utenforskap

Ungt utenforskap er en nasjonal utfordring. I Asker står 11 prosent av ungdommene våre mellom 16 – 25 år utenfor arbeid og utdanning. 1. november møttes politikere, fagpersoner og aktører i lokalsamfunnet for å se på hvordan de sammen kan bidra.

Bilde av deltakere på seminaret

Det var utvalg for velferd og utvalg for oppvekst som inviterte til seminar om ungt utenforskap. Kommunestyresalen var full, med over 80 deltakere, fra politiske råd og utvalg, barnehager skoler, aktivitets- og kulturtilbud, idrett, næringsliv, jobbtiltak og andre kommunale tjenester. Møtet ble ledet av nestleder fra ungdomsrådet.  

Representantene fra Asker-samfunnet som var invitert, er mange av de kommunen ønsker skal samarbeide for å skape trygge lokalsamfunn, fremme fellesskap og tilhørighet og utvikling for den enkelte og samfunnet. Sammen skal de bidra til god helse og livskvalitet og et bærekraftig samfunn, og vi får inkluderende arenaer og fellesskap og mindre utenforskap.  

På seminaret holdt KS (kommunesektorens organisasjon), Utenforskapskommisjonen i Stavanger og aktører i Asker innlegg. Deltakerne fikk høre om forskning og nasjonale satsinger, risikofaktorer for utenforskap, lokale tiltak og gode grep som har virkning. Seminaret ble avsluttet med gruppesamtaler.  

Temaplaner skal bidra til løsninger  

Temaplan for oppvekst er under utarbeidelse og legges frem for vedtak til våren. Temaplan psykisk helse og rus er på høring og vil legges frem for vedtak før nyttår. 

Sammen med temaplaner vedtatt innenfor tjenesteområde medborgerskap, har disse temaplanene innsatsområder og strategier som skal imøtekomme utfordringene som ble tatt opp i seminaret. Det skal også legges frem en sak kommende år som utvalg velferd og utvalg oppvekst arbeider med sammen med tema Ungdomsløftet – om ungt utenforskap. Seminaret var en oppstart av arbeidet med saken. 

Mye kan gjøres for å forebygge  

I gruppene diskuterte de hvordan de ulike aktørene kunne bidra med å øke aktivitet og arbeid for de gruppene som er i utenforskap som ungdommer/unge voksne. Det er grupper som står i fare for å bli i et varig utenforskap. Mye kan gjøres for de unge voksne og mye kan gjøres for å forebygge utenforskap i hele oppveksten.   

Her er noen temaer som kom frem fra gruppearbeidet:  

 • Behov for mer samarbeid og kunnskap på tvers av virksomheter og mellom de ulike aktørene.  
 • Utnytte kapasiteten i askersamfunnet for å bygge god lag og aktiviteter for og sammen med innbyggerne.  
 • Inkluderende praksis og arenaer som gir rom for alle og hvor alle opplever å bli hørt og høre til.  
 • Styrke medvirkningen fra de unge og bruke deres ressurser  
 • Styrke arbeidet med overganger for å skape helhet i oppvekst og læringsløpet
 • Samarbeid mellom næringsliv og kommunens tjenester/skoler med tanke på arbeidstrening, hospitering og utprøving
 • Voksne og tjenester som vektlegger å lytte, bygge relasjoner og ha tro på de unge og deres familier som er i utfordrende livssituasjoner
 • Fleksible tjenester som tar utgangspunkt i innbyggernes behov og som samarbeider med innbyggerne om løsninger for dem.  
 • Selv om symptomet -utenforskap – er likt, så er historien bak veldig forskjellig og derfor også løsningen for å komme ut av utenforskap. Altså, tiltakene for å få de som har havnet utenfor, tilbake igjen, må skreddersys den enkelte.  
 • Utvide stien barn og unge går på og verdsette forskjellighet og mangfold
 • Lavterskel-arenaer for ungdom- sosialt fellesskap og møteplasser
 • Lavterskel- hjelp for barn og unge – tilstedeværende voksne - noen å snakke med