Bak fra venstre: Erlend Sør-Reime, Aleksander Żukowski. Foran fra venstre: Ina Charlotte Berntsen, Lin April Løstegård, Trond Flaarønning, Karina Myrdahl, Georg Weidemann. Ikke tilstede: Tobias Bjerkomp

Kommunen får vist seg frem som en attraktiv arbeidsplass for dyktige unge med stort potensial når Asker engasjerer sommerstudenter. Slik får kommunen et verdifullt blikk utenfra. Møt årets sommerstudenter på kommunalteknisk avdeling.

Ina Charlotte Berntsen (22 år)

Sivilingeniør i Energi og miljø, NTNU. Sommervikar Gjenvinning.

– I sommer skal jeg utvikle en strategi for sirkulær økonomi i nye Asker og bistå med daglig administrering av renovasjonen i Asker kommune.
Gjennom Avfall Norges prosjekt REdu fikk jeg et tilbud om jobb i Asker kommune.

– Avfall og gjenvinningsbransjen er i sterk vekst og vi har en spennende tid foran oss med utfordringer som plastforurensing og overforbruk. Derfor synes jeg det var topp å få et tilbud her hvor jeg kan få en fot inn i bransjen samtidig som jeg jobber med et så dagsaktuelt tema som sirkulær økonomi, sier hun. 

Ina synes det er flott at kommunen er fremoverlent på klimatiltak og håper nye Asker vil fortsette å utvikle et enda bedre sykkelveinett.

Karina Korsmo Myrdahl (25)

Karina studerer Master i Supply Chain Management (Verdikjedestyring) ved Handelshøyskolen i København (CBS). I sommer jobber hun som ombrukskonsulent for delprosjektet Ombruk, hvor formålet er at kommunen skal gjenbruke mest mulig møbler i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Karina skal få oversikt og registrere møbler og innvendig inventar, kategorisere inventaret i en digital database og finne et estimat for sparte kostnader og spart CO2-avtrykk ved å gjenbruke inventaret.

Hun søkte jobb i Asker kommune fordi hun synes ombruksprosjektet virket spennende og utfordrende.

– Jeg synes det er veldig flott at kommunen ønsker å bli en foregangskommune innenfor bærekraft og sirkulærøkonomi, sier Karina, som håper at ansatte i kommunen kan gå foran som gode eksempler ved blant annet resirkulering og gjenbruk.

Erlend Sør-Reime (27)

Studerer Master Vann- og miljøteknikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Sommervikar hos vann og avløp.

– Vi skal være mye ute i felt og får sett mye av Asker når vi kartlegger og tar prøver, forteller Erlend, som i sommer skal jobbe med innmåling og tilstandsregistrering av kummer, oppdatering av kartdata for kommunens ledningsnett og vannprøvetaking.

– Jeg søkte sommerjobb i Asker kommune på grunn av de varierte arbeidsoppgavene som gir meg et godt innblikk i hverdagen til en VA-ingeniør, forteller han.

Aleksander Zukowski

– Jeg kommer fra Polen, har bodd i Norge i nesten 7 år. Jeg har en bachelor i bygg fra NTNU i Ålesund, og nå tar jeg master i vann- og miljøteknikk ved NMBU. Jeg er sommervikar på Kommunalteknisk avdeling på VA (vann og avløp).

Alexanders oppgaver er de samme som Erlend sine.

– Jeg jobbet i Asker kommune i fjor sommer og for to år siden. Varierte, spennende arbeidsoppgaver og ikke minst fint vær gjorde at jeg søkte i år også.

Trond Flaarønning (25)

Ferdig med førsteåret på master i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Sommervikar gjenvinning, hvor han skal utrede ny plaststrategi for nye Asker kommune, samt bistå i den daglige administreringen av avfallshåndteringen i Asker. 

–  Jeg fikk tilbud om sommerjobb i Asker kommune gjennom REdu-prosjektet til Avfall Norge, og takket ja fordi det virket spennende å jobbe med strategier knyttet til avfallshåndtering og gjenvinning i en kommune i så rask endring som Asker.

Tobias Bjerkomp (25 år)

Master i Fornybar Energi / NMBU, Ås. Ansatt som ombrukskonsulent i lokaliseringsprosjektet.

– Vi skal registrere alt av møbler, inventar og byggemateriale som kan brukes om i de aktuelle byggene berørt av kommunesammenslåingen, sier Tobias.

– Jeg ønsket å jobbe tettere på avfall siden jeg spesialiserer meg mot dette i mastergraden min. Så langt har jeg fått et veldig godt inntrykk av kommunen, både i form av bymiljøet og virksomheten, sier han.

Georg Weidemann (28 år)

Ferdig med en master i statsvitenskap på NTNU i Trondheim.
Georg skal jobbe som sommervikar hos samferdselsseksjonen i kommunalteknisk avdeling.

– Min arbeidsoppgave er å kartlegge hvor lett det er for funksjonshemmede og svaksynte å benytte kommunens infrastruktur, sier han.

Han forteller at han søkte sommerjobb hos Asker kommune fordi han ville jobbe med samferdselsrelaterte oppgaver og miljøpolitikk.

Lin April Løstegård (22)

Hun er ferdig med bachelor i Fornybar Energi ved NMBU og fortsetter med master til høsten. Det er et tverrfaglig studie med blant annet økonomi, jus, teknologi, naturforvaltning og arealplanlegging.

Nå er hun ansatt som sommervikar på samferdsel på kommunalteknisk avdeling. Der skal hun jobbe med universell utforming og kartlegging av sentrum.

– Jeg søkte sommerjobb i Asker kommune både fordi det er hjemkommunen min og fordi det virket som en spennende og lærerik sommerjobb som også er relevant for studiet mitt.

I tillegg til sine daglige oppgaver skal sommerstudentene drive kommunens Instagram-konto i håp om å treffe en yngre del av befolkningen. De vil lage daglige oppdateringer fra arbeidet sitt.